ARA publicerade ansökningsanvisningarna för understödet om laddningspunkter för elbilar år 2022

Nyhet 04-02-2022 kl. 14.53

Det lönar sig för den sökande att läsa ansökningsanvisningarna noggrant. Arbetsgivare kan ansöka om stöd för att bygga laddningsstationer för ebilar som en ny understödsform från och med början av 2022.

Genom att utvidga nätverket av laddningspunkter för elbilar främjas elektrifieringen av trafiken. Det har en viktig roll när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. 

"ARA har understött installation av laddningspunkter för elbilar sedan 2018. Det totala antalet understödda platser med laddningsberedskap uppgår således till cirka 35 000 vid utgången av året", berättar ARAs överinspektör Kari Lappalainen.

Husbolagen har fått understöd, men arbetsgivare kan ansöka om stöd för att bygga laddningsstationer som en ny understödsform från och med början av 2022.

Finland blir utsläppssnålare

Kari Lappalainen är nöjd med det nya understödet till arbetsgivare, eftersom resor till arbetsplatsen är en viktig del av den dagliga trafiken.

Stöd kan beviljas av arbetsgivaren eller ägaren till en arbetsplatsfastighet, till exempel ett företag, en kommun, en stiftelse, en församling, ett andelslag eller en registrerad förening, dvs. nästan vilken annan arbetsgivare som helst, men inte ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning. Detta stöd kan inte heller beviljas kommersiella parkeringsbolag eller sammanslutningar som kan ansöka om det befintliga understödet för laddningsinfrastruktur. Det nya understödet beviljas inte heller för laddningspunkter som installeras i arbetstagarens hem eller fritidsbostad.

Stödbeloppet är 750 euro per laddningsanordning som installerats och är klar att tas i bruk. En sökande beviljas understöd för högst 10 laddningsanordningar per år. I en byggnad eller fastighet kan med understöd installeras högst 10 laddningsanordningar per år. Sökande som hör till samma koncern kan beviljas understöd för högst 50 laddningsanordningar per år.

Det är också bra att komma ihåg att den som ansöker om understöd ska äga eller besitta den byggnad eller fastighet där installationen görs, eller så ska man ha ägarens samtycke till installationen.

Läs ansökningsanvisningarna noggrant

Det finns också tekniska villkor för att få understöd: laddningsanordningen ska vara utrustad med en kontakt av typ 2 och ha en laddningseffekt på minst 3,7 kW när den är klar. Den stöder en laddningseffekt på minst 11 kW och kan med tanke på kablaget vid behov genomföras med en effekt på minst 11 kW i 3 faser. Laddningsanordningarna ska kunna förses med en belastningskontroll.

Stödansökan ska lämnas in till ARA innan laddningspunkten installeras och tas i bruk. Understöd kan inte beviljas i efterhand.

Kari Lappalainen påminner om att understödet för laddningspunkter är förenat med många slags begränsningar, så det lönar sig för den sökande att noggrant bekanta sig med stödvillkoren.

Läs närmare information om understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för ebilar 

Läs närmare information om understöd för elbilars laddningspunkter på arbetsplatser