Ändringar i insamlingen av uppgifterna i ARAs bostadsmarknadsutredning

Nyhet 29-10-2018 kl. 15.00

  

Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas inte längre in från kommunerna utan direkt av de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna samlas in av samfunden i mars 2019.

Utifrån uppgifterna gör ARA upp en översikt över hyresbostadsmarknaderna per kommun. Uppgifter som ingår i översikten över bostadsmarknaderna är bl.a. antalet som sökt och fått en ARA-bostad, ARA-bostädernas nyttjandegrad och omsättning samt antalet tomma ARA-bostäder per kommun.

Ändringen möjliggörs av ARAs webbtjänst som togs i bruk 2017 och som gör det lättare att samla in ARA-samfundens uppgifter om bostadsbestånd och hyror.

Ändringens effekter och fördelar

Ändringen minskar kommunernas arbetsmängd då bostadsmarknadsuppgifterna inte separat behöver samlas in för flera ARA-samfund som är verksamma inom kommunen.

Ändringen underlättar även ARA-samfundens verksamhet då de inte separat behöver skicka in ungefär samma uppgifter först till kommunen och sedan till ARA.

Kommunen eller ARA-samfundet behöver inte uppskatta slutårets utveckling då uppgifterna för bostadsmarknadsöversikten fås för hela året.

Specialgruppernas bostadsmarknadsuppgifter kan behandlas som egna grupper vid sidan av de normala hyresbostäderna.

Uppgifterna om bostadslöshet från kommunerna

Uppgifterna om bostadslöshet samlas även i fortsättningen in av kommunerna. Undersökningen görs i samarbete med stiftelsen Y-säätiö.Bostadslöshetsenkäten skickas ut till kommunerna årligen som en webbenkät under november.