Styrnings- och övervakningsansvar angående ARA-finansierade bostäder och tillämpning av bestämmelserna

Till ARAs uppgifter hör att ge kommunerna och låntagare allmänna handledning vid val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder samt sådan invånardemokrati som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus. ARA övervakar förverkligandet av allmännyttigheten och hyresbestämningen av hyreshus som omfattas av begränsningar samt bestämningen av bruksvederlaget för bostadsrättsbostäder som byggts med statligt stöd.

Syftet med ARAs styrning är att förse ägarna med en tillräckligt enhetlig praxis då de väljer hyresgäster och bestämmer självkostnadshyran samt förverkligar tillsammans med invånarna den i lagen om samförvaltning i hyreshus avsedda invånardemokratin. Också kommunerna borde ha enhetliga övervakningsprinciper.

Övervakning av hyresbestämningen

Övervakningsansvaret av hyresbestämningen överfördes från kommunerna till ARA i början av 2014. ARA övervakar att principerna om maximibelopp för hyra förverkligas samt ger allmän handledning vid bestämning av självkostnadshyror. Övervakningen av bestämningen av självkostnadshyror är myndighetsbaserad administrativ verksamhet och övervakningsresurserna anvisas systematiskt för hela ARA-beståndet.

Vid övervakning av hyresbestämningen kontrolleras exempelvis hyresbestämningskalkylerna per hyresbestämningsenhet, föregående års utfall per utjämningsgrupp samt uppgifterna om utjämningens storlek och grunder.  Kontrollerna riktas till såväl gamla som nya objekt. För de nya objektens del
kommer den som söker räntestödslån redan i finansieringsskedet att ställas frågor om den kommande hyresnivån.

Anvisningar och ytterligare information om tillämpning av styrnings- och övervakningsbestämmelserna i bilagan nedanför

Publicerad 28.5.2014 kl. 16.37, uppdaterad 28.5.2014 kl. 16.37