Delägarbostäder

Delägarbostäder är  hyresbostäder som finansierats med räntestödslån för hyresbostäder och för dessa ingår ägaren och hyrestagarna separata avtal om användningen och inlösningen. Enligt avtalet köper hyrestagaren en del av bostadens aktier och reserverar rätten att inlösa bostaden helt åt sig. Med en delägarbostad avses en bostad för vilken den boende i det första skedet köper de aktier vilka medför minoritetsrätten till bostaden. Byggherren äger majoritetsrätten. Besittningen av bostaden grundas i början på det hyresavtal som ingås med majoritetsägaren.

Inlösningsrätt

Lagen om delägarbostäder som finansierats med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002) gäller delägarbostäder som finansierats med statens stöd men gäller inte fritt finansierade bostäder och inte heller delägarbostadsavtal vilka ingåtts före 15.4.2002. Efter det att bostaden har använts som hyresbostad i minst fem år, har den boende vid den tidpunkt som närmare har fastställts med majoritetsägaren rätt att inlösa resten av de aktier som medför rätt att besitta bostaden. Köpesumman bestäms utgående från bostadens ursprungliga anskaffningsvärde. I lagen om delägarbostäder finns obligatoriska stadganden med tanke på skyddet för parterna i delägaravtalet. Parterna kan dock avtala om detaljerade avtalsvillkor.

Före den nya lagstiftningen om delägande utvecklade de samfund som producerar hyresbostäder olika modeller för delägande, vilka sinsemellan har avvikit från varandra i fråga om detaljerna. I den kortfristiga räntestödslångivningen för hyresbostäder har år 1993 skapats begreppet delägarbostad eller köprättsbostad. Begreppet delägarbostad är inte känt i lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och inte heller år 2001 någon annanstans i bostadslagstiftningen. Dessutom finns det bostäder som beviljats räntestödslån under tidigare år vilka används som delägarbostäder, för vilka gäller bestämmelserna för hyresbostäder enligt den s.k. gamla  räntestödslagen. I avtal som ingåtts före 15.4.2002 realiseras inlösningsrätten först då begränsningstiden för förpliktelsen att använda bostaden som hyresbostad har utgått. Begränsningstiderna var 10 eller 20 år beroende på låneformen.

Val av boende

Delägarsystemet är en mellanform mellan det traditionella ägarboendet och hyresboende. Målet för delägarsystemet är att skaffa sig en ägarbostad. Då de boende väljs skall man följa de vid tidpunkten gällande inkomstgränser och andra kriterier för valet av boende som ges statsrådets förordning, vilka tillämpas då delägarbostadslån godkänns som räntestödslån. Då man väljer boende till delägarbostäder är de allmänna valkriterierna de samma som vid valet av boende till en hyresbostad.

Läs mer på sidan Val av boende i ARA-hyres- och delägarbostäder (länken på höger sida).

Mer om val av boende

Guide för val av hyresgäster

Guide är ett hjälpmedel för dem som väljer hyresgäster och till dem som övervakar dessa. Den också innehåller nyttig infromation dör dem som döker bostad. Läs mer

Guider

Publicerad 1.3.2013 kl. 12.55, uppdaterad 2.3.2018 kl. 16.28