Ansökande om bostadsrättsbostad, erbjudande av bostadsrätter och bostadsrättsavgift

Bostadsrättshavare

I lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) avses med bostadsrätt till en enskild överlåten rätt att besitta en bostadslägenhet och eventuella andra lokaliteter i ett bostadsrättshus. Bostadsrätten grundas genom ett skriftligt bostadsrättsavtal mellan den som äger bostadsrättshuset och den som får en bostadsrätt, dvs. bostadsrättshavaren.

 

Val av bostadsrättshavare

I 4 ja 4 a–4 d § i lagen om bostadsrättsbostäder fastställs hur man kan ansöka om bostadsrätt i en bostadsrättsbostad som byggts med statligt stöd och med vilka förutsättningar de sökande kan godkännas som bostadsrättshavare.

En person som söker bostadsrätt ska anmäla sig till den kommun på vars område han eller hon söker om bostadsrätt. Flera kommuner kan också tillsammans bilda ett gemensamt ansökningsområde. Kommunen ger ett ordningsnummer åt den som söker bostadsrätt. Den sökande ska också anmäla sig till den husägare som äger eller kommer att äga huset där han eller hon vill ha bostadsrätt.

Kommunen godkänner såsom bostadsrättshavare de bostadsrättssökande som uppfyller kraven i den ordning som deras ordningsnummer anger.

Villkoren för att godkännas som bostadsrättshavare är vanligtvis 18 års ålder samt den sökandes behov av en bostadsrättsbostad. Sökanden behöver inte en bostadsrättsbostad, om han eller hon

1. inom ansökningsområdet har en ägarbostad som till läge, storlek, utrustning, boendekostnader och övriga egenskaper skäligen motsvarar den bostadsrättsbostad som söks eller

2. har så stor förmögenhet att han eller hon kan finansiera minst 50 procent av det gängse priset på den fria marknaden för den bostad han eller hon söker eller för en motsvarande bostad, eller kan bygga om den ägarbostad som finns inom ansökningsområdet så att den motsvarar den bostad som sökts.

Ovan nämnda villkor förutsätts inte av en sökande som byter från en bostadsrättsbostad till en annan eller av en sökande som fyllt 55 år.

Val av boende till fritt finansierat bostadsrättshus

Valet av bostadsrättshavare till fritt finansierad bostadsrätt är fritt.

Ansökande om bostadsrättsbostad

En person som söker bostadsrätt ska anmäla sig till den kommun på vars område han eller hon söker om bostadsrätt. Flera kommuner kan också tillsammans bilda ett gemensamt ansökningsområde. Kommunen ger ett ordningsnummer åt den som söker bostadsrätt. Därefter kan sökanden lämna en ansökan till den bostadsrättsföreningen som äger eller kommer att äga huset där han eller hon vill ha bostadsrätt. Samfund som erbjuder bostadsrättsbostäder hittas på internet. En stor del av ägarna av bostadsrättsbostäder använder ett elektroniskt ansökningssystem, som man loggar in i med nätbankskoder eller koder som ägaren av bostadsrättshuset skickat.

Erbjudande av bostadsrätter

Bostadsrättsbostäder erbjuds i den ordning som ordningsnumret anger. Bostadsrättsföreningarna erbjuder bostäder och tar emot svar på sina erbjudanden. Om en sökande har erbjudits en bostad som skäligen motsvarar hans eller hennes anmälan och om han eller hon tre gånger har vägrat ta emot en sådan bostad, ska kommunen ge honom eller henne ett ordningsnummer efter de andra sökandena. Som en vägran att ta emot en erbjuden bostadsrätt anses också att en sökande inom en utsatt tid (minst 2 veckor) inte besvarar ett erbjudande som getts honom eller henne eller en uppmaning att precisera sin anmälan, eller inte lägger fram behövlig utredning om det som krävs för en bedömning av behovet av en bostadsrättsbostad.

När sökanden har godkänt samfundets erbjudande godkänner kommunen bostadsrättsmottagaren samt övervakar i samband med det att sökandens rätt att väljas i den ordning som hans eller henne ordningsnummer anger inte kränkts.

Bostadsrättsavgift

Ansvaret för att fastställa bostadsrättsavgiften (maximipriset) ankommer på kommunen. För att bestämma maximipriset ska husägaren lägga fram en tillräcklig utredning till kommunen.

Maximipris

Maximipriset utgörs av följande poster:

  1. den bostadsrättsavgift som betalades för lägenheten under husets byggnads- eller annat anskaffningsskede (bostadens första bostadsrättsavgift)
  2. sådan indexförhöjning av bostadsrättsavgiften som avses i punkt 1 som motsvarar den förändring av byggnadskostnadsindex som skett efter det avgiften betalades (indexets löptid beräknas från och med förfallodagen för bostadens första bostadsrättsavgift eller, om man fått betala den i delar, från förfallodagen för den första betalningen till den nuvarande överlåtelsen av bostaden)
  3. värdet vid överlåtelsetiden av de skäliga förbättringar som överlåtaren och bostadsrättshavare före honom eller henne har gjort eller finansierat under besittningstiden. Vid fastställandet av värdet beaktas kostnaderna för förbättringsarbetena, den tidpunkt då de utfördes, den återstående nyttan av arbetena samt andra omständigheter (med avdrag för årliga avskrivningar.

Statistikcentralen publicerar varje månad byggnadskostnadsindexets poängtal. Vid fastställande av maximipriset ska man sträva efter att använda det poängtal som var känt vid överlåtelsen.

 

Modell för beräkning av maximipris för bostadsrätt

Formel för beräkning av maximipris för bostadsrätt (C / B x A €)

C

---- x A €

B

A = bostadsrättsavgift som betalats för bostaden i det skede då bostadsrättshuset byggdes eller anskaffades (första bostadsrättsavgiften). Bostadsrättsavgiften A € som betalades i byggnads- eller anskaffningsskedet är alltid samma, vars värde följs i enlighet med ändringarna i byggnadskostnadsindex.

B = Byggnadskostnadsindexets poängtal, som främst motsvarar bostadsrättsbostadens första överlåtelsetid (tidpunkten för bostadens ursprungliga bostadsrättsavgift). Om bostadsrättsavgiften betalats i delar tas poängtalet från den första betalningens förfallodag.

C = Byggnadskostnadsindexets poängtal, som främst motsvarar bostadsrättens överlåtelsetid.

Bostadsrättens maximivärde är aldrig mindre än bostadens ursprungliga bostadsrättsavgift (A €).

Övervakning och styrning av val av boende 13-03-2020
ARAs anvinsning om styrnings- och övervakningsansvar samt bestämmelserna tillämpningsområde. Anvisning gäller val av boende. Ytterligare information:
Läs mer
Publicerad 18-03-2020 kl. 14.09, uppdaterad 17-08-2020 kl. 10.50