Val av boende till bostadsrättsbostäder

Bostadsrättshavare

I lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) avses med bostadsrätt till en enskild överlåten rätt att besitta en bostadslägenhet och eventuella andra lokaliteter i ett bostadsrättshus. Bostadsrätten grundas genom ett skriftligt bostadsrättsavtal mellan den som äger bostadsrättshuset och den som får en bostadsrätt, dvs. bostadsrättshavaren.

Val av bostadsrättshavare

I 4 ja 4 a–4 d § i lagen om bostadsrättsbostäder fastställs hur man kan ansöka om bostadsrätt i en bostadsrättsbostad som byggts med statligt stöd och med vilka förutsättningar de sökande kan godkännas som bostadsrättshavare.

En person som söker bostadsrätt ska anmäla sig till den kommun på vars område han eller hon söker om bostadsrätt. Flera kommuner kan också tillsammans bilda ett gemensamt ansökningsområde. Kommunen ger ett ordningsnummer åt den som söker bostadsrätt. Den sökande ska också anmäla sig till den husägare som äger eller kommer att äga huset där han eller hon vill ha bostadsrätt.

Kommunen godkänner såsom bostadsrättshavare de bostadsrättssökande som uppfyller kraven i den ordning som deras ordningsnummer anger.

Villkoren för att godkännas som bostadsrättshavare är vanligtvis 18 års ålder samt den sökandes behov av en bostadsrättsbostad. Sökanden behöver inte en bostadsrättsbostad, om han eller hon

1. inom ansökningsområdet har en ägarbostad som till läge, storlek, utrustning, boendekostnader och övriga egenskaper skäligen motsvarar den bostadsrättsbostad som söks eller

2. har så stor förmögenhet att han eller hon kan finansiera minst 50 procent av det gängse priset på den fria marknaden för den bostad han eller hon söker eller för en motsvarande bostad, eller kan bygga om den ägarbostad som finns inom ansökningsområdet så att den motsvarar den bostad som sökts.


Ovan nämnda villkor förutsätts inte av en sökande som byter från en bostadsrättsbostad till en annan eller av en sökande som fyllt 55 år.

Valet av bostadsrättshavare till fritt finansierade bostäder är fritt.

Styrnings- och övervakningsansvar angående ARA-finansierade bostäder och tillämpning av bestämmelserna 28.5.2014
ARAs anvinsning om styrnings- och övervakningsansvar samt bestämmelserna tillämpningsområde. Anvisning gäller bl.a. val av boende och hyresbestämning. Ytterligare infromation:
Läs mer
Publicerad 11.6.2013 kl. 12.25, uppdaterad 3.3.2017 kl. 16.42