Överlåtelse av bostadsrätt

Överlåtelse av bostadsrätt och bostadsrättsbostad sker genom att meddela överlåtelsen till husägaren. Bostadsrätten kan säljas till en person som godkänts av kommunen. Om det inte finns en lagenlig köpare, löser husägaren in bostadsrätten inom tre månader från meddelandet om överlåtelse. Den som överlåter bostadsrätten bör kräva att husägaren löser in bostaden. Husägaren är skyldig att lösa in bostadsrätten till det tillåtna överlåtelsepriset.

 

Försäljnings- och inlösningspris

Försäljnings- och inlösningspriset är högst bostadens första bostadsrättsavgift, förhöjd enligt förändringen i byggnadskostnadsindex. Maximipriset kan också innehålla ersättning för skäliga förbättringsarbeten i lägenheten enligt deras värde vid överlåtelsetidpunkten. Vid fastställandet av värdet beaktas kostnaderna för förbättringsarbetena, den tidpunkt då de utfördes, den återstående nyttan av arbetena samt andra omständigheter.

Bostaden inlöses alltid till maximipris. Kommunen bekräftar maximipriset på husägarens begäran.

 

Mottagare av överlåtelse

En bostadsrätt kan utan kommunens godkännande överlåtas till make, en släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller en familjemedlem som redan bor i bostaden. Även i detta fall är bostadens försäljningspris högst maximipriset.

Om man vill överlåta bostadsrätten till någon annan än en ovan nämnd nära släkting ska husägaren meddelas om detta. Om inte husägaren inom tre månader från meddelandet har avvisat någon mottagare av överlåtelse, är ägaren på yrkande av den som överlåter bostaden skyldig att lösa in bostadsrätten till det tillåtna överlåtelsepriset.

 

Överföring av bostadsrätt

Överföring av bostadsrätt meddelas åt husägaren. Ägaren ingår bostadsrättsavtal med den nya boende och upphäver avtalet som ingåtts med den som överlåter bostadsrätten.

Skyldigheten att betala bruksvederlag gäller tills bostadsrätten har överförts till den nya boende eller husägaren har löst in den, anteckning gjorts om att bostadsrätten för den tidigare boende har upphört att gälla och han eller hon har flyttat ut ur bostaden. Om husägaren inte kan betala en inlösning som har förfallit till betalning, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen betalas på inlösningsbeloppet tills hela beloppet har betalats.

Överlåtelse av fritt finansierad bostadsrätt

Överlåtelsen av en fritt finansierad bostadsrätt är fri, om inte husets ägare har beslutat att tillämpa samma valkriterier som för de statsstödda bostadsrättshusen.

Publicerad 01-03-2013 kl. 12.11, uppdaterad 30-03-2020 kl. 15.47