Bruksvederlag för bostadsrättsbostad

Ett skäligt bruksvederlag, som fastställs enligt självkostnadsprincipen, kan tas ut av bostadsrättsinnehavaren. Självkostnadsprincipen innebär att bruksvederlag får tas ut till högst det belopp som behövs för att täcka utgifterna för bostäderna och lokaler i anslutning till dem samt utgifterna för god fastighetshållning.

Självkostnadsprincipen tillämpas för alla bostadsrättsbostäder byggda med stöd i form av aravalån eller räntestödslån som är underställda begränsningar beträffande användning och överlåtelse.

Bruksvederlagets storlek i bostadsrättsobjekt ligger mellan hyresnivån för fritt finansierade bostäder och hyresnivån för aravabostäder eftersom bostadsrättssystemet innehåller egenskaper från båda systemen.

Konkurrensutsättning

Bostadsrättshusets ägare ska oberoende av leverantör konkurrensutsätta de i fråga om kostnaderna mest betydande disponent-, förvaltnings-, service och övriga fastighetsskötseltjänsterna samt underhållsarbetena för vars täckande bruksvederlag tas ut eller enligt planerna ska tas ut. De boende har rätt att lägga fram förslag till konkurrensutsättning av anskaffningar och delta i konkurrensutsättningen i enlighet med förfarandet i lagen om samförvaltning i hyreshus.

Avsättningar för kostnader för ombyggnad, underhåll och skötsel

Genom bruksvederlag får med tanke på kommande kostnader för ombyggnad, underhåll och skötsel av fastigheten, byggnaderna och bostäderna samlas in

  • högst 1 €/bostm2/mån, förutsatt att lånet för finansieringen av huset eller bostaden har beviljats för högst 20 år sedan.
  • högst 2 €/bostm2/mån, förutsatt att lånet för finansieringen av huset eller bostaden har beviljats för mer än 20 år sedan.
  • 0 €/bostm2/mån, förutsatt att lånet för finansieringen av huset eller bostaden har beviljats 1.7.2018 eller senare.

Utjämning av vederlag

Det bruksvederlag som tas ut för en bostadsrättsbostad kan användas till att täcka utgifterna både för det bostadsrättshus där bostaden är belägen och för andra bostadsrättshus med samma ägare (utjämning av bruksvederlag). Skötselutgifter för bostadsrättshuset som ingår i bruksvederlaget och som den boende kan påverka genom sitt eget handlande kan dock inte utjämnas mellan olika bostadsrättshus. Bruksvederlag får inte heller jämnas ut mellan fritt finansierade bostadsrättshus och arava- eller räntestödsbelånade bostadsrättshus.

Läs mer

Guide för bestämning av bruksvederlag för bostadsrättsbostäder

Så kallad BR-guiden behandlar och ger anvisningar i frågor som berör innehållet i bruksvederlag och bestämningen av det liksom andra omständigheter i anslutning till bruksvederlag. Läs mer

Publicerad 01-03-2013 kl. 12.38, uppdaterad 17-08-2020 kl. 10.51