Boendedemokrati i bostadsrättshus

Enligt 4 f § i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) har en bostadsrättshavare och den som bor tillsammans med honom eller henne i bostadsrättsbostaden har rätt att delta i förvaltningen av och beslutsfattande som gäller bostadsrättshuset samt att få uppgifter om frågor som rör huset av ägaren i enlighet med samförvaltningslagen (650/1990). Bostadsrättshavaren kan använda ovan nämnda rättigheter t.ex. på boendestämman/i boendekommittéen, styrelsen eller i samarbetsorganet. Den boende kan dessutom verka som övervakare eller förtroendeperson. Hyreshussamfund berörs av samma rättigheter, varvid man kan läsa mer om de boendes möjligheter att påverka på sidan boendedemokrati i hyreshussamt i guiderna längst ner på den här sidan.

Bostadsrättshavaren har dessutom rätt att få uppgifter om grunderna för hur bruksvederlaget bestäms och utjämnas, om hur utjämningen påverkar bruksvederlaget samt om användningen av de medel som insamlats genom bruksvederlag i enlighet med samförvaltningslagen.

Ovan nämnda bestämmelser innebär att man minst en gång om året ska lämna in en bruksvederlags- och efterkalkyl för respektive objekt, en bruksvederlags- och efterkalkyl för hela samfundet eller utjämningsgruppen, en långsiktig reparationsplan (PTS) och en långsiktig finansieringsplan för behandling av boendestämman, eller om man beslutat att grunda en boendekommitté, för behandling av kommittén. De boende har dessutom rätt att lägga fram förslag till konkurrensutsättning av upphandlingar och delta i konkurrensutsättningen i enlighet med förfarandet i samförvaltningslagen.

För boende i en enskild husenhet kan bruksvederlags- och efterkalkylerna för respektive objekt hållas tillgängliga till exempel på samfundets kontor och webbplats, ifall samfundet består av ett betydande antal objekt och objektsvisa kalkyler inte kan bifogas bokslutet.

Boendekommittén (boendestämman) har till uppgift att ge utlåtanden om budgetförslag för hus som tillhör vederlagsbestämningsenheten och om förslaget om bestämning av bruksvederlag.

Närmare information om samfundets upplysningsplikt gentemot de boende såsom föreskrivs i bostadsrättslagen samt om bruksvederlags- och efterkalkyler finns på sidan om samfundetsupplysningsplikt.

Försummelse av samförvaltningslagen

se motsvarande text om hyresbostäder

Boendedemokrati i hus som ägs av en bostadsrättsförening

I lagen om bostadsrättsföreningar (1072/1994) föreskrivs vilken rätt en bostadsrättshavare som bor i ett bostadsrättshus som ägs av en bostadsrättsförening har att delta i föreningens beslutsfattande.

 

Bostadsrättshavarnas rättigheter och skyldigheter

En bostadsrättshavare i en bostadsrättsbostad som ägs av en bostadsrättsförening är automatiskt medlem i bostadsrättsföreningen. Endast bostadsrättshavarna får utöva sin beslutanderätt i ärenden som gäller betalningsskyldighet till föreningen. Bostadsrättsföreningens övriga medlemmar får utöva sin beslutanderätt i andra ärenden på föreningsmötet.

Om inget annat bestämts i föreningens stadgar fattar bostadsrättshavarna på föreningsmötet beslut om bl.a. föreningens budget och storleken på bruksvederlaget som ska tas ut med undantag för utgifter som föranleds av boendeförvaltningens uppgifter. Vederlaget för utgifter för boendeförvaltningen bestäms på boendestämman.

Bostadsrättsföreningen ansvarar främst för den del av vederlaget som används för att täcka t.ex. kapitalutgifter som orsakats av byggandet och utgifter för centralförvaltningen. Föreningsmötet kan också besluta om ombyggnader eller andra moderniseringar. I bostadsrättsföreningar bereder och fattar man beslut om långsiktiga planer på ombyggnader och andra större reparationer i det organ som ansvarar för ärendet eller uppdraget.

 

Boendeförvaltningsområdenas beslutanderätt

Om föreningsmötet inte har beslutat att dela upp föreningen i boendeförvaltningsområden utgör bostadsrättsföreningen ett boendeförvaltningsområde. I så fall beslutar bostadsrättshavarna på föreningsmötet om beloppen på bruksvederlagen för hela samfundet och alla bostadsrättsobjekt.
Om föreningen har delats upp i boendeförvaltningsområden fattar boendestämman beslut om boendeförvaltningens budget och den del av bruksvederlaget som står till förfogande för boendeförvaltningen.
Till boendeförvaltningsområdets utgifter hör bl.a. kostnader för underhåll och skötsel av fastigheterna och byggnaderna, uppvärmnings-, vatten-, avlopps- och renhållningskostnader i anslutning till byggnaderna, tomthyra och årliga reparationer.

 

Mötesförfaranden

För att beslut ska kunna fattas om den budget och de bruksvederlag som gäller hela föreningen ska styrelsen skicka en möteskallelse till föreningens medlemmar tidigast fyra veckor, och om ingen längre tid bestämts i stadgarna, senast en vecka före mötet. Med möteskallelsen ska dessutom följande skickas till bostadsrättshavarna:

  • bruksvederlagskalkyl och efterkalkyl för hela föreningen
  • bruksvederlagskalkyler och efterkalkyler för respektive objekt
  • bokslut
  • revisionsberättelse och/eller
  • verksamhetsgranskningsberättelse.

Boendekommitténs berättelse och övervakarens övervakningsberättelse för varje boendeförvaltningsområde samt boendestämmans protokoll som berör dessa ska hållas tillgängliga vid det ordinarie föreningsmötet.
Alternativt kan nämnda handlingar hållas till påseende för medlemmarna under minst en veckas tid före mötet hos disponenten eller styrelsens ordförande eller på någon annan i möteskallelsen meddelad plats. Då ska av kallelsen också framgå under vilka tider handlingarna är tillgängliga, om inte föreningen har ett kontor med regelbundna öppettider. En kopia av handlingarna ska sändas per post till en föreningsmedlem som begär det. För detta får uppbäras en skälig avgift som styrelsen godkänner.

Föreningsmötets ordförande ska ombesörja att ett protokoll upprättas över besluten på mötet. Disponenten eller styrelseordföranden ska visa upp protokollet senast en månad efter mötet för en medlem som begär det. Medlemmen har rätt att få en kopia av protokollet eller av en del av det. En skälig avgift som styrelsen godkänner får uppbäras för kopian.

Guider (på finska)

Publicerad 11-06-2013 kl. 12.24, uppdaterad 17-08-2020 kl. 10.50