Bostadsrättsbostäder

Bostadsrätt är ett alternativ till att hyra och äga en lägenhet. Det är en boendeform där den boende har rätt att bo i en lägenhet som ägs av byggherrebolagen.

Det finns mer än 50 000 bostadsrättslägenheter i Finland byggda med statligt stöd.

Bostadsrättsbyggnader ägs bland annat av kommunala eller regionala bostadsrättsbolag som ägs av de största kommunerna och bostadssamhällen som av Arahar utnämnts till allmännyttiga.

Ara styr och övervakar

Ara styr och övervakar

 • grunderna för hur bruksvederlagen för bostadsrättsbostäder bestäms
 • användning och överlåtelse av bostadsrättslägenheter
 • genomförande av boendeförvaltning i bostadsrättsbolag och stiftelser
 • boendeval.

Mångsidiga anvisningar

Anvisningar om bostadsrättboende finns på ohjeet.aso.fi. Där hittar du följande anvisningar:

 • Information om bostadsrättsboende
 • Ansökan om bostadsrättslägenhet
 • Som bostadsrättsinvånare
 • Överlåtelse eller byte av bostad
 • Ordningsnummerregistret

Den nya bostadsrättslagen

Den nya bostadsrättlagen (393/2021) lagen trädde stegvis i kraft från och med den 1.1.2022. Från och med den 1 januari 2024 tilllämpas den nya lagen till alla delar. Målet med reformen är att systemet bättre än i nuläget skulle betjäna sökanden som är i verkligt behov av bostad.  

Den nya lagen har medfört förändringar både för dem som ansöker om bostadsrättsbostäder och för dem som redan bor i dessa, samt för bostadsrättsbostädernas ägarsamfund (bostadsrättssamfund). Lagreformen har flyttat uppgifter från kommunerna och regionförvaltningsverken till bostadsrättssamfunden och Ara.

Ändringar fr.o.m. den 1.1.2022

Hos ARA ansöker man om ändringar i användningsändamålet och graderingarna. Ändringar i graderingarna ska behandlas i boendeförvaltningsorganen innan ändring söks.

Samfunden är skyldiga att internt och externt rapportera verksamhetens syfte.

31.8.2022

Tillämpningen av samförvaltningslagen inom boendeförvaltningen upphör.

Ändringar från och med den 1.9.2022 (gäller inte bostadsrättsföreningar)

Boendeförvaltningens nya bestämmelser träder i kraft. Viktiga ändringar:

 • Obligatoriskt samarbetsorgan för bolag.
 • Antalet invånarrepresentanter i bolagens styrelser ökar (minst 40 % och alltid minst 2 representanter)

ARA styr och övervakar förverkligandet av invånarförvaltningen. Pågående ärenden överförs från Regionförvaltningsverket till ARA.

31.8.2023

Godkännandet av kommunernas val av hyresgäster och fastställandet av maximipriserna upphör.

Ändringar fr.o.m. den 1.9.2023

Nya ordningsnummer för ansökan om bostadsrättsbostäder i ARAs ordningsnummertjänst.
Under övergångsperioden 1.9-31.12.2023 gäller gamla (kommunernas) och nya (ARAs) ordningsnummer.
ARAs ordningsnummer kontrolleras i ARAs tjänst.

Samfundet väljer hyresgäster och fastställer bostadsrättsavgiftens belopp i samband med valet av hyresgäster.

ARA styr och övervakar valet av hyresgäster och det maximala beloppet av bostadsrättsavgifterna.

31.12.2023

Giltighetstiden för kommunernas ordningsnummer löper ut.

Samfunden kontrollerar att kommunernas ordningsnummer är korrekta mellan den 1.9.-31.12 2023 i kommunernas register.

Från och med 1.1.2024

Övergångsperioderna löper ut. Den nya bostadsrättslagen (393/2021) tillämpas fullt ut.

Ändringar fr.o.m. den 1.1.2022

Ändringarna i användningsändamålet överförs till ARA.

31.8.2022

Tillämpningen av samförvaltningslagen inom boendeförvaltningen upphör.

Ändringar fr.o.m. den 1.9.2022

Boendeförvaltningens nya bestämmelser träder i kraft.
ARA styr och övervakar förverkligandet av invånarförvaltningen.

31.8.2023

Godkännandet av kommunernas val av hyresgäster och fastställandet av maximipriserna upphör.

Ändringar fr.o.m. den 1.9.2023

Man ansöker om nya nummer i ARAs ordningsnummertjänst.

Val av hyresgäster och fastställande av maximipriset blir samfundens uppgifter.

ARA styr och övervakar valet av hyresgäster och det maximala beloppet av bostadsrättsavgifterna.

31.12.2023

Giltighetstiden för kommunernas ordningsnummer löper ut.

Samfunden kontrollerar att kommunernas ordningsnummer är korrekta mellan den 1.9.-31.12 2023 i kommunernas register.

Ändringar fr.o.m. den 1.1.2024

Övergångsperioderna löper ut. Den nya bostadsrättslagen (393/2021) tillämpas fullt ut.

31.12.2025

Kommunerna bevarar sina ordningsnummer och tillhörande uppgifter fram till den 31.12.2025.

Ändringar fr.o.m. den 1.1.2022

Graderingar av bostadsrättsbostäder kan ändras, dvs. bruksvederlagen kan ändras om samfundet ansöker om ändring av graderingarna hos ARA. Ändringar i graderingarna ska behandlas i boendeförvaltningsorganen innan ändring söks.

31.8.2022

Tillämpningen av samförvaltningslagen inom boendeförvaltningen upphör.

Ändringar från och med den 1.9.2022 (gäller inte bostadsrättsföreningar)

Boendeförvaltningens nya bestämmelser träder i kraft. Viktiga ändringar:

 • Obligatoriskt samarbetsorgan för bolag.
 • Antalet invånarrepresentanter i bolagens styrelser ökar (minst 40 % och alltid minst 2 representanter)

Oavslutade ärenden vid regionförvaltningsverket överförs till ARA.

ARA styr och övervakar förverkligandet av invånarförvaltningen.

Ändringar fr.o.m. den 1.9.2023

Man ansöker om det nya ordningsnumret i ARAs ordningsnummertjänst. Det nya numret gäller i 2 år. En sökande kan ha endast ett giltigt nummer. Under övergångsperioden 1.9-31.12.2023 gäller gamla (kommunernas) och nya (ARAs) ordningsnummer.

Samfundet som ansökan gäller väljer hyresgäster och fastställer bostadsrättsavgiftens belopp i samband med valet av hyresgäster.

ARA styr och övervakar valet av hyresgäster och det maximala beloppet av bostadsrättsavgifterna.

31.12.2023

Giltighetstiden för kommunernas ordningsnummer löper ut.
Kommunernas ordningsnummer prioriteras vid ansökan om bostad under perioden 1.9-31.12.2023.

Från och med den 1.1.2024

Övergångsperioderna löper ut. Den nya bostadsrättslagen (393/2021) tillämpas till alla delar.

Publicerad 29-08-2023 kl. 13.35, uppdaterad 05-01-2024 kl. 11.09