Beräkning av överlåtelseersättning

Överlåtelseersättningssystemet tillämpas på hyresbostäder och hyreshus som belånats med stöd av olika lagar om bostadsproduktion, aravalagen och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001). Överlåtelseersättningen är det högsta möjliga överlåtelsepriset för en hyresbostad eller en aktie som berättigar till besittning av en sådan bostad eller en aktie i ett hyreshus eller hyreshusbolag (Aravabegränsningslagen 1190/1993). Den del som överstiger det tillåtna överlåtelsepriset skall betalas till ARA. Under fortsatta begränsningar tillämpas inte prisbegränsningar vilket betyder att ingen överlåtelseersättning behöver räknas ut.  

Överlåtelseersättning för byggnad  

Egna medel som godkänts i det slutliga, justerade beslutet om bostads-, arava- eller räntestödslån, vilka ägaren själv har placerat i objektet justeras enligt förändringarna i byggnadskostnadsindex. Egen kapitalandel som erhållits som understöd eller som t.ex. är insamlad bostadshusreservering betraktas inte som egen placering.

Om någon annan har placerat medlen för ägarens del kan en sådan placering inte heller beaktas som egna medel. Ett tertiärlån som ägaren har gett kan beaktas. Om ägaren undantagsvis via hyrorna har kunnat uppbära amortering på egna medel beaktas inte den amorterade delen i överlåtelseersättningen. Indexjusteringen räknas enligt den överlåtelsepriskoefficient som Statistikcentralen månatligen fastställer samt genom följande formel.
 

 

egna medel

 

x   

senast publicerade överlåtelsepriskoefficient       
--------------------------------------------------------------
överlåtelsepriskoefficienten för färdigställningsmånade

 
Månaden för färdigställande anses vara den månad då huset eller det sista av husen som belånats genom samma lånebeslut blev klart för inflyttning. Om en grupp byggnader har belånats med flera olika lånebeslut skall de egna medlen för varje skede justeras separat och summan antecknas på blanketten. Indexjusterade egna medel används också i det fall att de på grund av att koefficienten har minskat är lägre än de ursprungliga egna medlen.

För tillskjutande av egna medel tillämpas vad som ovan sagts om egna medel och lån. För utökningen av eget kapital beräknas aldrig indexjustering.  
 
Resterande lån beaktas endast till den del som de blir kvar på överlåtarens ansvar. I allmänhet överförs lånen på överlåtelsetagarens ansvar och betalas då inte i överlåtelseersättningen.  
 
Användningsändamålet för lån under boendetiden skall utredas i samband med att överlåtelseersättningen fastställs. Kostnader som uppstått genom att bostäder avsiktligt stått tomma, att för låga hyror avsiktligt uppburits, genom försummelse att justera hyrorna eller försummelse att driva in obetalda hyror är inte
godtagbara.  

Överlåtelseersättning för aktier  

Vid fastställning av överlåtelseersättning för aktier beräknas först överlåtelseersättning för byggnad.
Överlåtelseersättningen för andelen aktier av som skall överlåtas räknas ut genom att relatera till antalet av aktier. 

Publicerad 22-02-2013 kl. 11.37, uppdaterad 08-03-2017 kl. 10.36