Beräkning av maximipriset

Beräknande av maximipris gäller endast för hyreshus och aktier i hyreshusbolag som belånats med ett långfristigt ombyggnadslån med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979).

Maximipriset är det högsta möjliga pris som kan betalas till överlåtaren. Om det vid överlåtelsen betalas mera än det fastslagna maximipriset skall den överskjutande delen betalas till Statens bostadsfond. Maximipriset bildas av grundpriset ökat med indexjusteringar samt värdet på eventuella förbättringar och avdrag. Grundpriset är det styrkta anskaffningsvärdet på bostaden eller huset. Grundpriset justeras enligt ändringarna i byggnadskostnadsindex varvid tillämpas den koefficient som månatligen fastställs av Statistikcentralen. Under fortsatta begränsningar tillämpas inte prisbegränsningar vilket betyder att inget maximipris behöver beräknas. 
 
Det indexjusterade anskaffningspriset fås med hjälp av följande formel:
 

 

det styrkta slutgiltiga anskaffningspriset   

 

x   

senast publicerade överlåtelsepriskoefficient
--------------------------------------------------------------
       överlåtelsepriskoefficienten för den
             månad reparationen blev klar

 

Statistikcentralen fastställer månatligen de koefficienter som skall användas vid beräknande av överlåtelsepris. Den månad inom vilken man har kunnat flytta in i den sista bostaden efter ombyggnaden betraktas som den månad då färdigställandet ägde rum. Om husets boende har kunnat bo kvar i alla bostäder i huset under
ombyggnaden räknas justeringen från och med den månad när det egentliga lånebeslutet gavs.  
 
Om man inte har beaktat värdet på en gammal byggnad eller egen tomt fastställs dessas pris på basen av skäligt  gängse pris som gällde vid den tidpunkt då det egentliga lånebeslutet gjordes. Indexjustering görs på ovannämnda sätt. Om tomten har inlösts senare räknas indexjusteringen separat för tomten från och med den månad då köpet verkställdes. 

Som avdrag beaktas den del av ett långfristigt ombyggnadslån som överförs på överlåtelsetagarens ansvar eller ett annat lån som tagits i stället för detta samt resterande lånekapital med bättre förmånsrätt samt motsvarande obetald ränta som förfallit till betalning.  
 
De anvisningarna tillämpas som getts för beräknande av maximipris på byggnader.  Maximipriset på enskilda aktier räknas på hela aktiestockens maximipris i proportion till antalet aktier. 

Publicerad 22.2.2013 kl. 12.06, uppdaterad 8.3.2017 kl. 12.13