Överlåtelseersättning och maximipris för ARA-bostäder

I samband med att överlåtelsetagaren anges eller utan det, om överlåtelsetagaren är en kommun, fastställer ARA överlåtelseersättningen för ett ARA-objekt som är underställt begränsningar. Ersättningen är samtidigt det högsta överlåtelsepriset för ARA-objektet.

Överlåtelseersättningen fastställs inte om:

  • överlåtaren och överlåtelsetagaren tillhör samma koncern,
  • överlåtelsen genomförs i form av en fusion, fission eller verksamhetsöverföring och
  • överlåtelsen sker till egendomens bokförda värde och pengar inte används som vederlag.
  • objektet som ska överlåtas har förlängd begränsningstid (gäller endast aravalåneobjekt).

Med koncern avses en helhet bestående av allmännyttiga bostadssamfund som tillhör samma koncern och samfund som äger statligt finansierade bostäder och som står under deras beslutanderätt (ARA-bostäder) eller en helhet bestående av samfund som äger ARA-bostäder och som står under kommunens eller ett annat offentligt samfunds beslutanderätt.

Överlåtelseersättning beräknas för arava- och räntestödsbelånade objekt. Överlåtelseersättningen baseras på låntagarens självfinansieringsandel vid överlåtelse av fastigheter och på investerat eget kapital i bolaget vid överlåtelse av aktier. Mer information om beräkning av överlåtelseersättning.

Maximipris beräknas för de objekt som är belånade med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979). Grunden för maximipriset är bostadens eller husets fastställda anskaffningsvärde. Mer information om beräkning av maximipris.

Om ett ombyggnadslån som beviljats med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979) har slagits samman med ett lån enligt lagen om bostadsproduktion från 1966 beräknas dock en överlåtelseersättning för dessa objekt.

Den del av försäljningspriset som överskrider det tillåtna överlåtelsepriset ska betalas till Statens bostadsfond. Överlåtelsen kan alltid göras till ett av ARA fastställt lägre pris än överlåtelseersättningen.

Övriga lokaler

Om hyreshusfastigheten även har andra lokaler (affärslokaler, daghem) utöver de lokaler som underställs begränsningar är överlåtelsepriset för dem fritt. Övriga lokaler och köpesumman som betalas för dem ska specificeras i köpebrevet. Vid överlåtelse av aktier går det inte att fastställa den fria köpesummans andel.

Publicerad 18-03-2020 kl. 14.06, uppdaterad 28-09-2023 kl. 13.30