Inlösning av aktier

Enligt vissa förutsättningar är det möjligt för hyresgästen att lösa in hyreslägenheten som har finansierad med arava- eller räntestödslån.

En aravahyresbostad kan lösas in under den tid de ursprungliga aravabegränsningarna är i kraft

En hyresgäst kan lösa in sin hyresbostad, om den är belägen i ett aravabelånat bostadsaktiebolagshus. Förutsättningen är att har gått två år sedan huset färdigställdes.

Det är möjligt att utnyttja inlösningsrätten under hela den tid som huset är belagt med ursprungliga aravabegränsningar. Under den tid fortsatta begränsningar gäller finns inlösningsrätten inte längre.

Bostäder som belånats som hyresbostäder för specialgrupper kan inte lösas in, inte heller vissa bostäder som kommunen anskaffat. Statens lån eller räntestöd kan inte fås för inlösning. En bostad som inlösts befrias från alla begränsningar.


Inlösningspriset

Inlösningspriset för aktierna beräknas med stöd av bestämmelserna i aravabegränsningslagen utgående från det ursprungliga anskaffningspriset för bostaden. ARA fastslår inlösningspriset i vilket ingår överlåtelseersättningen till aktieägaren och bostadens andel av aravalånet.

För kalkylen över inlösningspriset används blanketten ARA 5e/11, vilken sänds till ARA. De koefficienter för inlösningspriset som behövs finns på Statistikcentralens hemsidor.

Kommunen i vilken bostaden är belägen sköter övriga myndighetsuppgifter i samband med inlösningen och svarar för redovisningen av inlösningspriset Kommunen kan också på ansökan sänka det överlåtelsepris som ARA har fastslagit, om det överstiger gängse prisnivå på orten. Det får dock inte vara lägre än andelen aravalån och överlåtelseersättningen sammanlagt.

Inlösning av hyresbostäder i hus med räntestöd

Det är också möjligt att lösa in hyresbostäder i hyreshus med räntestöd i bostadsaktiebolagsform, vilka godkänts av ARA efter 1.12.2009. Inlösningsrätten gäller däremot inte hus som är äldre än så.

Byggherren besluter då ett räntestödsprojekt inleds om det genomförs som ett projekt med inlösningsrätt eller som ett vanligt hyreshusprojekt. Inlösning är möjlig två år efter det att huset färdigställts.

Hyresgästerna väljs på basis av social och ekonomisk behovsprövning. Av de blivande invånarna uppbärs ingen finansieringsandel och inlösningen förutsätter ingen minimi- eller maximiboendetid såsom delägarsystemet.


Inlösningspriset

Inlösningspriset består av husets godkända byggkostnader och indexjusteringen på dem. Hyresbostadens producent får ett arvode på 2 % som beräknas på byggkostnaderna. Också värdet på grundrenovering och kostnader för iståndsättning beaktas.
Publicerad 05-03-2013 kl. 12.28, uppdaterad 28-09-2023 kl. 13.52