Befrielse från begränsningar

ARA kan på ansökan bevilja befrielse från begränsningar som gäller ARA-hyresbostäder. Befrielse kan beviljas om den främjar bostadsmarknaden i området eller förebygger underutnyttjande av bostäder samt ekonomiska förluster som orsakas av detta, eller av andra särskilda orsaker. Befrielsen kan gälla alla eller en del av begränsningarna och villkor för befrielse kan ställas upp.

Befrielse från begränsningar förutsätter att statens bostads- eller aravalån återbetalas. Räntestödslån måste också återgäldas eller staten befrias från borgensansvar som angår lånen.

Överföring, ändring eller strykande av begränsningsanteckningar ansöks från Statskontoret.

Vanligaste bevekelsegrund för befrielse från och belviljande av begränsningar är att bostäder är obebodda och  förändring är inte uppskattat att passera. I stället tillväxtcentra och på andra sådana orter där det finns efterfrågan på hyresbostäder är det möjligt att få befrielse bara om det finns någon exceptionell grund.

När man överväger ett befrielsebeslut fästs uppmärksamheten vid hur den sökande strävar till att trygga de boendes ställning och iaktta god hyressed vid hyreshöjningar samt i övrigt följa bestämmelserna i lagen om uthyrning av bostadslägenheter.

Påverkningar av fortsatta begränsningstid

Ägaren till hus och bostäder som är belagda med fortsatta begränsningar har rätt att få befrielse om han påvisar att fortsatta begränsningar skulle kränka rätten till en normal, skälig och förnuftig användning av förmögenhet eller annars skulle bli uppenbart orimliga.

Befrielse från begränsningar av särskilt skäl

Enligt miljöministeriets styrbrev till ARA av den 17.12.2015 ska ARA tolka 16 § i aravabegränsningslagen och 18 § i räntestödslagen så att en särskild grund för beviljande av befrielse också kan vara att kapitalet som frigörs används för nyproduktion av bostäder som stöds av statens räntestöd eller till ombyggnad av bostadsbeståndet som stöds av staten.

Om ägaren tänker producera samma mängd nya bostäder som byggs med statens räntestöd som de som befrias ska en plan över detta bifogas ansökan.Om det befriade kapitalet används för att bygga om ett gammalt ARA-bostadsbestånd ska en plan över ombyggnaden skickas till ARA. Av planen ska framgå vilka objekt som ska byggas om med det frigjorda kapitalet och hur de byggs om samt med vilken tidtabell reparationerna genomförs.

Vid behandling av ansökningar beaktar ARA också alltid andra omständigheter som förordar eller avstyrker beviljande av befrielse. Dessa är bl.a. bostadsmarknadsläget i området och tryggande av de boendes ställning.

 

Publicerad 22-02-2013 kl. 15.44, uppdaterad 15-02-2023 kl. 13.51