Befrielse från begränsningar

ARA kan på ansökan bevilja befrielse från begränsningar som gäller ARA-hyresbostäder. Befrielse kan beviljas om den främjar bostadsmarknaden i området eller förebygger underutnyttjande av bostäder samt ekonomiska förluster som orsakas av detta, eller av andra särskilda orsaker. Befrielsen kan gälla alla eller en del av begränsningarna och villkor för befrielse kan ställas upp.

Befrielse från begränsningar förutsätter att statens bostads- eller aravalån återbetalas. Räntestödslån måste också återgäldas eller staten befrias från borgensansvar som angår lånen.

Statskontoret meddelar vid behov lantmäteribyrån beträffande överföring, ändring eller strykande av begränsningsanteckningarna.

Vanligaste bevekelsegrund för befrielse från och belviljande av begränsningar är att bostäder är obebodda och  förändring är inte uppskattat att passera. I stället tillväxtcentra och på andra sådana orter där det finns efterfrågan på hyresbostäder är det möjligt att få befrielse bara om det finns någon exceptionell grund.

När man överväger ett befrielsebeslut fästs uppmärksamheten vid hur den sökande strävar till att trygga de boendes ställning och iaktta god hyressed vid hyreshöjningar samt i övrigt följa bestämmelserna i lagen om uthyrning av bostadslägenheter.

Påverkningar av fortsatta begränsningstid

Ägaren till hus och bostäder som är belagda med fortsatta begränsningar har rätt att få befrielse om han påvisar att fortsatta begränsningar skulle kränka rätten till en normal, skälig och förnuftig användning av förmögenhet eller annars skulle bli uppenbart orimliga.
Publicerad 22.2.2013 kl. 15.44, uppdaterad 17.8.2017 kl. 14.50