Överlåtelse av ara-objekt

Vem kan man överlåta ett ara-objekt till?

Ara-objekt som omfattas av begränsningar kan överlåtas till kommunen, välfärdsområdet eller en av Ara utsedd överlåtelsetagare. Överlåtelsen kan gälla bostäder, hyreshusfastigheter, aktier som berättigar till besittning av bostad eller aktier i hyreshusbolaget.

Förutsättningar för att ange en överlåtelsetagare

Ara kan ange en överlåtelsetagare om det är möjligt att bevilja den nya ägaren räntestödslån. En sådan ny ägare kan vara

  • samfund som Ara utnämnt till ett allmännyttigt samfund
  • bolag där kommunen har beslutanderätt (dotterbolag)
  • bolag där ett allmännyttigt samfund har beslutanderätt (dotterbolag).

Om objektet har förlängd begränsningstid kan Ara också ange en ny ägare som överlåtelsetagare vars verksamhetsområde innefattar att erbjuda hyresbostäder, men som inte är ett allmännyttigt samfund eller kommunalt bolag som angetts av Ara.

Aktier som är belagda med begränsningar får dessutom överlåtas till en ny ägare som angetts av Ara och som kan anses motsvara den som överlåter aktierna.

Överlåtelse av ett objekt förutsätter godkännande från Ara

Innan ett ara-objekt överlåts ska godkännande eller angivande av överlåtelsetagare ansökas hos Ara. Om ett ara-objekt överlåts utan Aras godkännande är ägarbytet ogiltigt. En ogiltig överlåtelse har inga juridiska konsekvenser.

Ansök om godkännande och gör överlåtelsen så här

  1. Ansök om beslut från Ara om angivande av överlåtelsetagare och fastställande av överlåtelseersättning. Gör ansökan på Aras blankett 5b19, namnge överlåtelsetagaren.
  2. Skicka den undertecknade blanketten jämte nödvändiga bilagor till Aras registratorskontor (kirjaamo.ara@ara.fi).
  3. Kontakta vid behov långivaren eller Statskontoret angående låneöverföring redan innan hyreshusfastigheten överlåts. Statskontoret förvaltar aravalån som beviljats av Ara samt statliga borgen av räntestöds- och borgenslån som godkänts av Ara.
  4. Överlåt objektet när du fått nödvändiga beslut från Ara.
  5. Överlämna en kopia av köpebrevet för överlåtelsen till Ara så snart affären är klar.

Överföring av räntestödslån

När man planerar att överlåta ett objekt ska man beakta att lånet ska överföras som det är till den nya gäldenären och att lånets säkerhetsställning inte får försämras i samband med överföringen av lånet.

Överlåtelsetagaren ska förhandla med långivaren om byte av gäldenär innan objektet överlåts. Långivaren beslutar om överföring av räntestödslån.

Långivaren ska överlämna de dokument över bytet av gäldenär som Statskontoret behöver till Statskontoret. Statskontoret kan kontaktas via e-post: korkotuki (at) valtiokonttori.fi.

Överföring av aravalån

Statskontoret beslutar om överföring av aravalån som beviljats av bostadsfonden. Statskontoret ska kontaktas innan överlåtelsen görs om objektet som ska överlåtas har ett giltigt aravalån.

Statskontoret ger anvisningar om säkerheterna för det aravalån som ska överföras samt information om de dokument som behövs för att behandla ärendet. Närmare information om hur man ansöker finns på Statskontorets webbsida eller via e-post: aravalainat (at) valtiokonttori.fi.

Efter att överlåtelsen är klar ansöker man om att överföra lånet hos Statskontoret med en fritt formulerad ansökan.

För aravalån som konverterats med statens fyllnadsborgen kräver överföring av fyllnadsborgen till den nya gäldenären Statskontorets medgivande. Fyllnadsborgen är bara giltig om Statskontoret godkänner den nya låntagaren. Ansökan om godkännande av den nya låntagaren görs hos Statskontoret med en fritt formulerad ansökan innan överlåtelsen genomförs.

Kommunen beslutar om överföring av aravalån som beviljats av kommuner.

Återbetalning av räntestödslån

För förtida återbetalning av räntestödslån ska man kontakta långivaren. Statskontoret kan återlämna förbindelsen att använda och överlåta pantbrev till låntagaren tidigast tre månader efter att lånet betalades tillbaka i förtid.

Återbetalning av aravalån

Statskontoret förvaltar aravalån som beviljats av ARA samt säkerheter för lån under deras livslängd. Sluträkningen kan begäras via e-post: luottopalvelu (at) valtiokonttori.fi.

Begäran bör göras i god tid, cirka tre veckor innan önskad förfallodag. När ett aravalån betalas tillbaka i förtid återställer Statskontoret säkerheterna tre månader efter betalningsdagen. Begäran om återställande av säkerheter kan skickas via e-post: aravalainat (at) valtiokonttori.fi.

 

Arava- och räntestödsbelånade objekt:

  1. Fyll i blankett ARA 5b: Gå till sidan av blanketten ARA 5b
  2. Skicka in den undertecknade blanketten med nödvändiga bilagor till ARAs registratorskontor:

Med post:
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A, PB 30
15140 LAHTIS

Via e-post:  kirjaamo.ara (at) ara.fi

Med blanketten ansöks om ARAs godkännande av huruvida ett arava- eller räntestödsbelånat ARA-objekt kan överlåtas till en ny ägare (s.k. angivande av överlåtelsetagare). Läs mer

Med blanketten ansöks om ARAs godkännande av huruvida ett arava- eller räntestödsbelånat ARA-objekt kan överlåtas till en ny ägare (s.k. angivande av överlåtelsetagare).

ARA-bostäder kan överlåtas till kommunen eller till ett samfund som angetts av ARA eller till bolag som står under deras beslutanderätt. ARAs godkännande av den nya ägaren måste inhämtas innan objektet överlåts.

Samma blankett används för att ansöka om överlåtelseersättning för objektet från ARA. ARA bestämmer överlåtelseersättningen för objektet under bestämda villkor och enligt en beräkningsformel.

Blanketten skickas in undertecknad och med nödvändiga bilagor till ARA.

Blanketten ARA 5b

Ansökan om angivande av överlåtelsetagare (arava- och räntestödslånsobjekt)

Med blanketten ansöks om ARAs godkännande av huruvida ett arava- eller räntestödsbelånat objekt kan överlåtas till en ny ägare (s.k. angivande av överlåtelsetagare). Läs mer

Publicerad 18-03-2020 kl. 10.17, uppdaterad 18-12-2023 kl. 14.38