Användning av ARA-hyresbostäder till annat än boende

Obs!

Beviljandet av ändring av användningsändamålet till annat än boendeändamål övergick till ARA fr.o.m. 1.7.2018.

ARA-objektets placeringskommun beviljar alltjämt:

 • tillstånd att ändra användningsändamålet (291/2005, 2 §) för hyresbostäder som belånats enligt den gamla räntestödslagen (867/1980) och den nya lagen om kortvarigt räntestöd (574/2016) samt för borgensbelånade bostäder och ASO-bostäder.
 • tillstånd för tillfälligt undantagstillstånd vid val av boende.

Ändring av användningsändamålet för ARA-hyresbostäder till annat än boendeändamål är möjligt om ARA ger tillstånd till det. Ändring av användningsändamålet kan sökas för hyresbostäder som belånats med aravalån och med långvarigt räntestödslån. Tillstånd kan sökas för tillfällig eller permanent ändring av användningsändamålet.

Bostäderna kan ändras bl.a. till gemensamma klubblokaler för de boende, annan användning som förbättrar de boendes boendetrivsel, socialtjänster, daghemslokaler samt för kommersiella, administrativa eller produktionsmässiga ändamål.

Förutsättningar för tillstånd

Beviljande av tillstånd förutsätter att ändringen av användningsändamålet rör en liten mängd bostäder. Vid bedömningen av vad som är en liten mängd bostäder beaktas ägarsamfundets hela bostadsbestånd. Om ändringen av användningsändamålet rör ett helt hyreshus ska man ansöka ombefrielse från begränsningarför objektet.

Ändringen kräver dessutom alltid ett välgrundat skäl. Befrielse från begränsningar av skyldigheten att använda bostaden kan beviljas:

 • om det främjar läget för områdets bostadsmarknad eller
 • om det förhindrar att bostäderna står tomma samt ekonomiska förluster till följd av det eller
 • av annat särskilt skäl.

ARA bestämmer om särskilda skäl och de ska baseras både på det rådande och förutsebara bostadsmarknadsläget. Ändringar av användningsändamålet lämpar sig i regel för de områden där befolkningsmängden minskar. Det finns oftast inget särskilt skäl för ändring av bostäders användningsändamål om det råder brist på hyresbostäder i ett område.

Om det handlar om en välgrundad, tillfällig (högst tre år) ändring av användningsändamålet som rör en liten mängd bostäder förordar inte ARA att lånet eller räntestödet ska betalas tillbaka. I annat fall kan ARA efter övervägande förorda att den del av det statliga lånet som motsvarar den bostad som avses i tillståndet betalas tillbaka, förorda att staten ska befrias från den statliga borgen för bostaden eller förorda att den del av räntestödet som rör bostaden upphävs.

Hur söker man tillstånd?

Ändring av bostäders användningsändamål söks i ARAse-tjänst. Ansökan finns under sektionen Blanketter.

Om samfundet inte har tillgång till e-tjänsten kan den skicka en fritt formulerad ansökan till ARAs registratorskontor på adressen Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet, PB 30, 15141 LAHTIS eller via e-post till kirjaamo (at) ara.fi.

Följande ska meddelas i ansökan:

 • kontaktuppgifter till sökanden och den som sköter ärendet
 • vilket objekt och vilka bostäders användningsändamål man söker ändring i och om bostäderna fått investeringsunderstöd för specialgrupper
 • storleken på objektets kvarvarande lån
 • det nya användningsändamålet (t.ex. daghem, affärslokal)
 • närmare motivering till varför man behöver ändra användningsändamålet
 • tidsperioden då bostäderna ska användas till annat än användningsändamålet (tillfälligt från när till när, permanent)
 • tidigare ändringar av objektets användningsändamål
 • objektets användningsgrad, totalt antal bostäder och antal tomma bostäder
 • bolagets totala antal bostäder och deras användningsgrad samt tomma bostäder inklusive läget för den lägenhetstyp som man ansöker om i tillståndet
 • bostadsmarknadsläget i placeringskommunen, hur ändringen av användningsändamålet skulle främja läget för områdets bostadsmarknad samt tillgången på bostadssökande i placeringskommunen i bostäder av den lägenhetstyp som man ansöker om i tillståndet.
 • Bilaga:t.ex. godkännande från bolagets styrelse eller utlåtande från staden.

   

   

  Publicerad 19-03-2020 kl. 15.52, uppdaterad 17-08-2020 kl. 11.57