Användnings- och överlåtelsebegränsningar

De lagstadgade begränsningarna gäller för användning och överlåtelse av arava- och ARA-hyresbostäder samt bostadsrättbostäder.

Målet med begränsningarna är att hålla kvar bostäderna som hyresbostäder tillräckligt länge och att hålla boendekostnaderna i dem på en rimlig nivå.Begränsningarna gäller bostadshuset och aktierna i det samfund som äger det, samt bostadslägenheten finansierad med aravalån och de aktier som berättigar till dess förvaltning.

Begränsningarna gäller:

  • invånarnas val
  • hyres- och bruksersättningbestämningen
  • bestämning av hyror eller avgifter enligt självkostnadsprincipen samt upprättande av efterkalkyl.
  • överlåtelse av hyres- och bostadsrättsbostäder samt aktier i det samfund som äger dem.

Ägaren ska följa invånardemokratin i de aravahyreshus och de bostadshus som har finansierad med räntestödslån efter den 1 januari 2002 och som omfattas av användnings- och överlåtelsebegränsningar. Invånardemokratin grundar sig på lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990).

Objektbestämda begränsningar

För begränsningarna för varje objekt görs i samband med lånebeslutet en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret samt i aktiebreven och aktieförteckningen. Begränsningarna för hyresbostäder är tidsbundna, men begränsningarna för bostadsrättshus är bestående.

Begränsningstid

Hur lång tid begränsningarna är i kraft beror på när lånet har beviljats. En del av ARA-hyresbostäderna är dessutom belagda med 10 års fortsatta begränsningar. Detta gäller objekt som har finansierats med statens bostads- eller aravalån före 1.1.1980. Hus som är belagda med fortsatta begränsningar skall fortsättningsvis användas som hyresbostäder, men hyresbestämningen är fri. Dessa objekten kan överlåtas endast till en mottagare som har angetts av ARA, men överlåtelsepriset kan man fritt komma överens om.

För räntestödsobjekt gäller inga förlängda begränsningar.

Publicerad 26-02-2013 kl. 9.32, uppdaterad 28-09-2023 kl. 13.01