Årsuppgifter om allmännyttiga bostadsamfund

ARA övervakar verksamheten för samfund som på basis av arava- och räntestödslagstiftningen utsetts till allmännyttiga. I syfte att genomföra sin övervakningsuppgift begär ARA årligen uppgifter om samfundens verksamhet och ekonomi. Med hjälp av bokslutsuppgifterna bedömer ARA också samfundens förutsättningar att erhålla lån när nya projekt godkänns.

ARAs e-tjänst har blivit mera omfattande i och med den digitala tjänsten för styrning och tillsyn av ARA-bostadsbeståndet. Samfund som utsetts till allmännyttiga ombeds lämna in årsuppgifterna via tjänsten.

Publicerad 27.1.2020 kl. 8.43, uppdaterad 11.2.2020 kl. 9.51