Allmännyttiga samfund

De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA eftersträvar inte vinst och uppför, anskaffar och hyr ut hyres- och bostadsrättsbostäder på sociala grunder. Målet med verksamheten ska vara att tillhandahålla de boende goda och trygga boendeförhållanden till rimliga kostnader. Riksomfattande allmännyttiga samfund äger sammanlagt cirka 15 % av ARA-hyresbostäderna.

De allmännyttiga samfunden ska uppfylla de krav som ställs i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt i aravalagen. Förutsättningarna för allmännyttighet reglerar

  • samfundets verksamhetsområde
  • bostädernas ansökningsförfarande
  • gottskrivning av samfundets avkastning
  • överlåtelse av bostäder som befriats från begränsningar
  • arrangemang av samfundsstrukturen och bostädernas ägarförhållanden
  • risktagning samt
  • beviljande av lån och borgen.

Samfundets aktier eller andelar får inte vara föremål för offentlig handel. Bolag inklusive dotterbolag som ARA angett som allmännyttiga samfund och som äger ARA-bostäder utgör s.k. allmännyttiga koncerner.

ARA övervakar verksamheten för samfund som utsetts på basis av arava- och räntestödslagstiftningen samt allmännyttiga koncerner som bildats av dessa. I koncernen ingår även det angivna samfundets ägarsamfund, om det äger ARA-bostäder.

Övervakning av allmännyttiga samfund

Övervakningen sker utgående från de uppgifter som fåtts från samfunden samt de meddelanden som skall ges årligen och det bokslutsmaterial som är anslutet till dessa. Dessutom utförs inspektioner hos samfunden.

I övervakningen granskas samfundens förvaltning och ekonomi samt utreds samfundens verksamhet och bransch bland annat på basis av aravalagen 15 a, 15 b och 15 c § samt 36 § och aravaförordningen 10 § samt aravabegränsningslagen 3, 6, 7 och 23 §. För övervakningen finns det bestämmelser också i lagarna om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån.

Publicerad 27-01-2020 kl. 8.48, uppdaterad 30-03-2020 kl. 15.45