Val av boende i ARA-hyres- och delägarbostäder

Hyreshusägaren ska välja hyresgäster till hyresbostäder som byggts med statligt stöd enligt 4a–4c § i aravabegränsningslagen, 11a–11c § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (s.k. nya räntestödslagen) samt statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder.

Valgrunder är bostadsbehov, förmögenhet och inkomster

Valet av boende grundar sig på den sociala ändamålsenligheten och det ekonomiska behovet, som utvärderas utgående från den sökandes behov av bostad, förmögenhet och inkomster.

De sökande jämförs enligt behov av bostad, förmögenhet och inkomster och bostäderna hyrs ut åt dem som har det största behovet av bostad. Företräde ges åt bostadslösa sökande och andra som är i mest brådskande behov av bostad, de minst bemedlade sökande och sökande med de lägsta inkomsterna. Samtidigt strävar man efter en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och ett socialt balanserat bostadsområde. 

Ovan nämnda grunder för val av boende tillämpas vid val av boende till aravahyresbostäder, hyresbostäder som finansierats med långvarigt räntestödslån och alla hyresbostäder som finansierats med stöd av den nya räntestödslagen. Långvariga räntestödslån har beviljats från och med den 1.1.1994 och hyreshus som beviljats denna typ av lån har en användningsbegränsningstid på 20 år. Grunderna för val av boende tillämpas också vid val av boende till aravahyresbostäder med en fortsatt begränsningstid på 10 år.

Servicehusbostäder som finansierats enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) är hyresbostäder till vilka valet av boende görs på samma grunder som för övriga hyresbostäder.

Val av boende till delägarbostäder görs med samma grunder som valet av boende till hyresbostäder.

Vid val av boende till bostadsrättsbostäder tillämpas skilda bestämmelser.

Val av hyresgäster för bostäder som finansierats med ett nytt kortvarigt räntestödslån

Lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) trädde i kraft den 1 augusti 2016. Genom den nya finansieringsmodellen främjar man möjligheterna för hushåll som bor i eller flyttar till tillväxtcentra att hitta boendelösningar till ett skäligt pris med tanke på inkomsterna. Syftet är också att främja arbetskraftens rörlighet och trygga näringslivets konkurrenskraft. Bostäder ska annonseras och kunna sökas offentligt. Som hyresgäst kan väljas en finsk medborgare jämte hushåll eller en person som kan jämställas med en finsk medborgare.

Valet av hyresgäster grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Bostäderna anvisas till hushåll med små eller medelstora inkomster som behöver en hyresbostad och samtidigt eftersträvas en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och ett socialt balanserat bostadsområde med beaktande av principerna i grundlagen och diskrimineringslagen.

Exempel på inkomstgränser

1 vuxen

2 vuxna

1 vuxen och 1 barn

2 vuxna och 1 barn

2 vuxna och 2 barn

2 vuxna och 3 barn

3 540 €

6 020 €

4 190 €

6 670 €

7 270 €

7 870 €

 

  
Mer information om val av boende i Guide om val av boende (se anvisningarna nedan)

 

ANVISNINGAR

Handledning för val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (pdf)

Anvisning för precisering av val av romer som boende (pdf)

Mer information om val av boende

Guide för val av hyresgäster

Guide är ett hjälpmedel för dem som väljer hyresgäster och till dem som övervakar dessa. Den också innehåller nyttig infromation dör dem som döker bostad. Läs mer

Styrnings- och övervakningsansvar angående ARA-finansierade bostäder och tillämpning av bestämmelserna 28.5.2014
ARAs anvinsning om styrnings- och övervakningsansvar samt bestämmelserna tillämpningsområde. Anvisning gäller bl.a. val av boende och hyresbestämning. Ytterligare infromation:
Läs mer
Publicerad 28.2.2013 kl. 14.44, uppdaterad 5.12.2019 kl. 12.49