Val av boende i ARA-hyres- och delägarbostäder

Hyreshusägaren ska välja hyresgäster till hyresbostäder som byggts med statligt stöd enligt 4a–4c § i aravabegränsningslagen, 11a–11c § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (den s.k. nya räntestödslagen) samt statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder.

Valgrunder

Valet av boende grundar sig på behov av bostad, förmögenhet och inkomster. Företräde ges åt bostadslösa sökande och andra som är i mest brådskande behov av bostad, de minst bemedlade sökande och sökande med de lägsta inkomsterna.

Inkomster och förmögenhet

Det finns inga inkomstbegränsningar, med undantag för bostäder som finansierats med kortvarigt räntestöd (läs mer nedan på denna sida under ”Val av hyresgäster till bostäder som finansierats med ett nytt kortvarigt räntestödslån”). Trots det ska inkomsterna utredas så att de sökande kan jämföras sinsemellan. För att jämföra inkomsterna finns det hjälptabeller på sidan 12 i ARAs guide för val av hyresgäster.

Förmögenheten utreds också och en bedömning görs för att se om sökanden har möjlighet att ordna sitt boende utan statligt stöd. Läs mer om hur förmögenheten beräknas i Guiden för val av hyresgäster.

Val av boende till delägarbostad

Val av boende till delägarbostäder görs utifrån samma grunder som vid val av boende till hyresbostäder.

Val av boende till servicehus

Val av boende görs utifrån samma grunder som till övriga hyresbostäder som understöds av staten. Vid val av boende till servicehus ska man utreda huruvida de sökande hör till den grupp med särskilda behov som avses i ARAs understödsbeslut (äldre personer med minnessjukdom och i dåligt skick, rehabiliteringsklienter inom mentalvården, personer med funktionsnedsättning, långtidsbostadslösa, ungdomar i behov av stöd).

Dessutom ska man utreda behovet av serviceboende utifrån ett skriftligt läkarutlåtande eller ett skriftligt utlåtande av en annan sakkunnig inom området, till exempel en socialarbetare. Utlåtandet ska utöver sjukdomar och funktionsnedsättningar även beskriva sökandens fysiska, psykiska och kognitiva funktionsförmåga och om sökandens funktionsförmåga är i den grad nedsatt att han eller hon är i behov av serviceboende.

Val av boende till bostadsrättsbostäder

Andra bestämmelser tillämpas vid val av bostadsrättshavare.

Val av hyresgäster för bostäder som finansierats med ett nytt kortvarigt räntestödslån

Lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) trädde i kraft den 1 augusti 2016. Genom den nya finansieringsmodellen främjar man möjligheterna för hushåll som bor i eller flyttar till tillväxtcentra att hitta boendelösningar till ett skäligt pris med tanke på inkomsterna. Syftet är också att främja arbetskraftens rörlighet och trygga näringslivets konkurrenskraft. Bostäder ska annonseras och kunna sökas offentligt. Som hyresgäst kan väljas en finsk medborgare jämte hushåll eller en person som kan jämställas med en finsk medborgare.

Valet av hyresgäster grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Bostäderna anvisas till hushåll med små eller medelstora inkomster som behöver en hyresbostad och samtidigt eftersträvas en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och ett socialt balanserat bostadsområde med beaktande av principerna i grundlagen och diskrimineringslagen.

Exempel på inkomstgränser

1 vuxen

2 vuxna

1 vuxen och 1 barn

2 vuxna och 1 barn

2 vuxna och 2 barn

2 vuxna och 3 barn

3 540 €

6 020 €

4 190 €

6 670 €

7 270 €

7 870 €

 

Mer information om val av boende

Guide för val av hyresgäster

Guide är ett hjälpmedel för dem som väljer hyresgäster och till dem som övervakar dessa. Den också innehåller nyttig infromation dör dem som döker bostad. Läs mer

Publicerad 13-03-2020 kl. 13.17, uppdaterad 22-06-2023 kl. 13.22