ARA-hyresbostäder

Det finns cirka 348 000 ARA-hyresbostäder, dvs. hyresbostäder som byggts med statligt stöd. ARA-hyresbostäderna ägs av kommuner, andra offentliga samfund och allmännyttiga samfund.

Lediga ARA-hyresbostäder ska kunna sökas allmänt och offentligt. Enligt bestämmelserna ska sökande som är i mest brådskande behov av bostad, de minst bemedlade sökande och sökande med de lägsta inkomsterna prioriteras vid valet av boende. Hyreshusets ägare väljer vem som får flytta in i bostäderna och fastställer hyrorna.

Det finns begränsningar i anslutning till användningen av ARA-hyresbostäderna, valet av boende och hyresbestämningen. ARA styr och övervakar hur dessa begränsningar efterlevs.

Överlåtelsen av bostäderna regleras genom lag. Avsikten med regleringen är att säkerställa att bostäderna ägs av ägare som erbjuder de boende goda och trygga boendeförhållanden. (se Användnings- och överlåtelsebegränsningar)

Hyrorna skall hållas skäliga enligt självkostnadsprincipen.

ARA styr och övervakar

ARA styr kommunerna mot en helhetsinriktad kontroll och utveckling av hela bostadsbeståndet. Vidare styr ARA med beaktande av bostadsmarknadsläget och den stadgeenliga verksamheten kommuner och hyreshusägare vad gäller valet av boende till hyresbostäder, hyresbestämmelser samt i förverkligandet av samförvaltning (boendedemokrati) mellan ägare och boende.

ARA gör besök hos kommuner och hyreshusägare för att ge handledning bland annat i problemsituationer i fråga om användningen av bostäderna och utredning av grunderna för klagan i anslutning till bostadsbeståndet.

ARAs uppgifter hör också att säga upp ett aravalån och avsluta ett räntestöd i sådana fall där användningen av bostaden eller hyresbestämmelsen har varit mot bestämmelserna.

Hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet 23-03-2022
ARAs hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet (s.k. ARAs hyresräknare) kan fungera som arbetsredskap vid bestämmandet av självkostnadshyran och uppgörandet av budgeten för de hyreshusägare.
Läs mer
Publicerad 28-02-2013 kl. 13.31, uppdaterad 18-08-2023 kl. 14.03