Hyres- och bostadsrättbostäder med statligt stöd

I Finland finns det 445 000 ägärbostäder, 600 000 hyresbostäder och 54 000 bostadsrättbostäder, av vilka är byggda med statens stöd sedan år 1949. Ytterligare det finns över 400 000 bostäder som är ombyggda med Aras stöd. 

Det statsstödda ara-beståndet består av arava- och räntestödsbelånade hyresbostäder och bostadsrättsbostäder.

Till ara-bostadsbeståndet är anslutet ett socialt element, varför användningen och överlåtelsen av dessa bostäder är begränsad. Ara-bostadsbeståndet har erbjudit boende redan från 1950-talet som trygga boendemiljöer till skäliga kostnader. Som mål är att åstadkomma välplanerade bostäder med hög kvalitet som ändå ligger på en skälig prisnivå.

Statligt subventionerade bostäder som ägs av kommuner, samkommuner och andra offentliga samfund och allmännyttiga ochderas ägdadotterbolag.

Ara styr och övervakar ara-bostadsbeståndet 

Aras uppgift är att styra och övervaka användningen av ara-bostadsbeståndet samt att i samarbete med Statskontoret sörja för riskerna i anslutning till bostads- och lånebeståndet.

Genom styrning och övervakning säkerställer Ara att

  • det statliga stödet inriktas på boende
  • hyreshussamfunden agerar enligt bestämmelser, föreskrifter och anvisningar
  • samfunden inte inkomstför mer på ägarna än vad som är tillåtet i lagen.

Aras uppgift är att övervaka hyror. Ara ansvarar också för den allmänna styrningen av  låntagarna.

Kommunernas uppgift är att övervaka val av boende.

Publicerad 28-02-2013 kl. 13.27, uppdaterad 24-11-2023 kl. 13.52