Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi sekä energia-avustus päättyvät vuonna 2023

Taloyhtiöille, Ara-yhteisöille ja henkilöasiakkaille myönnetty asuinrakennusten energia-avustus ja kaukolämpöavustus päättyy tähän vuoteen. ARA on sulkenut energia-avustuksen ja matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymisavustuksen hakemisen 3.11.2023. Molempiin avustuksiin on saapunut hakemuksia jo yli jäljellä olevan määrärahan, eikä avustusten myöntäminen jatku vuonna 2024. 

Hakemustilanne 29.11.2023

 • käsittelemme tällä hetkellä lokakuussa saapuneita hakemuksia
 • käsittelemättömät jonossa olevat energia-avustushakemukset: 67 kpl
 • käsittelemättömät jonossa olevat kaukolämpöavustushakemukset 113 kpl
 • avustusta sidottu tähän mennessä n. 97,7 / 98,7 miljoonaa euroa.

Uusia hakemuksia ei oteta enää vastaan.

Ara voi myöntää avustusta vuosina 2022–2023 asuinrakennusten matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen sekä lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen.

Avustusta ei myönnetä enää vuonna 2024. Uusia hakemuksia ei enää oteta vastaan.

Kenelle?

Avustus on tarkoitettu yksityishenkilöille, taloyhtiöille, asunto-osuuskunnille, vuokrataloyhteisöille, yhteisöille, taloudellisille toimijoille. Hakijan täytyy omistaa asuinrakennus, jonka lämmityslaitteistoja avustus koskee.

Kuinka paljon?

Talotyypistä riippuen enintään 2000–4000 € per lämmönvaihdin ja 500–2000 € per rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmän säätö

 

Avustusta ei voi enää hakea

Avustuksen haku on suljettu 3.11.2023, sillä hakemuksia on saapunut enemmän kuin Ara voi myöntää avustusta eikä avustuksen myöntäminen jatku vuonna 2024.

Alla kerrotaan, miten avustusta on voinut aiemmin hakea.

Ennen hakemista

 1. Tutustu hakuohjeeseen: Lataa avustuksen hakuohje (pdf)
 2. Ota yhteyttä kaukolämpöverkon haltijaan ja hanki tarvittava selvitys sijainnista
 3. Tee hakemus ennen töiden aloittamista.

Näin haet avutusta

Avustusta voi hakea sähköisesti Aran verkkoasioinnissa tai erillisellä lomakkeella.

Hakijayhteisön edustaja, joka tekee hakemuksen verkkoasioinnissa, tarvitsee Suomi.fi-valtuuden "Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen”.

Avustushakemus on jätettävä Araan ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista.

Mitä avustetaan

Avustusta voidaan myöntää vähintään puolet vuodesta vakituisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten korjaustoimenpiteisiin. Avustuksen piiriin lukeutuvat omakoti-, pari- ja ketjutalot, rivitalot, kerrostalot ja näiden yhdistelmät.

Avustusta ei voida myöntää muiden rakennusten korjauksiin, kuten vapaa-ajanasuntoihin, lomamökkeihin, talous-, liiketila- ja hallirakennuksiin.

Kuka voi hakea avustusta?

Avustusta hakee kaikki asuinrakennuksen omistavat tahot, kuten yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut Y-tunnukselliset taloudelliset toimijat.

Yhteisomistajuuksissa (esim. useamman yksityishenkilön omistama pientalo) edellytetään valtuutusta kaikilta asuinrakennuksen omistajilta.
Siirry valtakirjapohjaan: Valtakirja toisen puolesta asiointiin (asiamiehen valtuuttaminen)

Avustus on de minimis -tukea taloudellisille toimijoille

Avustus on vähämerkityksistä tukea eli de minimis -tukea. Sitä koskevat EU:n komission asetuksen 1407/2013 säännökset. De minimis -tuki koskee taloudellisia toimijoita kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä. Yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki 3 vuoden aikana voi olla 30 000–200 000 euroa, riippuen hakijan alasta.

Mitä avustetaan?

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat asuinrakennuksen olemassa olevan kaukolämpölaitteiston poistamisesta ja uusimisesta sellaisella kaukolämpölaitteistolla, jonka mitoituksen perusteena oleva kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta ja kiinteistö sijaitsee alueella, jossa laitteiston vaihtaminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

Avustusta voidaan myöntää myös kustannuksiin, jotka muodostuvat samassa yhteydessä tehtävästä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä.

Avustuksen määrä

Avustuksen määrä riippuu talotyypistä sekä vaihdettavien lämmönvaihtimien määrästä (alla olevan taulukon mukaisesti):

Rakennustyyppi Avustus / vaihdettava lämmönvaihdinlaitteisto Avustus / järjestelmän tasapainotus ja säätö per asuinrakennus

Omakoti-, pari- ja ketjutalo

2000 €

500 €

Rivitalo

3000 €

1000 €

Kerrostalo

4000 €

2000 €

Yhdeksi laitteistoksi katsotaan omassa lämmönjakohuoneessa sijaitseva laitteisto. Yhdeksi lämmitysjärjestelmäksi lasketaan rakennuskohtainen lämmönjakojärjestelmä.

Mikäli sama kaukolämpölaitteisto palvelee useampaa erityyppistä asuinrakennusta, lasketaan lämmityslaitteiston uusinnan kustannukset suurimman avustussumman antavan rakennuksen perusteella. Sen sijaan samassa yhteydessä tehtävä järjestelmän säätö ja tasapainotus lasketaan asuinrakennuskohtaisesti.

Esimerkiksi, jos sama kaukolämpölaitteisto palvelee taloyhtiössä kerrostaloa sekä rivitaloa, myönnetään avustus kerrostalon perusteella, jolloin avustuksen määrä on lämmönvaihtimen osalta 4000 €. Korjaustoimenpiteen yhteydessä tehtävä järjestelmän säätö ja tasapainotus lasketaan rakennustyyppien mukaisesti, eli kerrostalon osalta avustus on 2000 € ja rivitalon 1000 €. Avustus olisi taloyhtiölle yhteensä 7000 euroa.

Avustusta voidaan myöntää vain kerran saman laitteiston korjaustoimenpiteisiin. Avustusta ei voida myöntää, mikäli hakija on saanut muuta julkista tukea saman korjaustoimenpiteen kustannuksiin.

Hakemuksen liitteet

Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat selvitykset:

 • Järjestelmän suunnittelijan tai urakoitsijan selvitys siitä, että vaihdettava laitteisto mahdollistaa avustuksen mukaisen matalalämpötilaisen kaukolämmön käytön ja tehdäänkö vaihdon yhteydessä laitteiston säätö ja tasapainotus ja niiden kustannuksista

 • Kaukolämpöverkon haltijan selvitys siitä, että kiinteistö sijaitsee alueella, jossa laitteiston uusiminen edesauttaa matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymistä. Selvitykseltä on käytävä ilmi kaukolämpötoimittajan nimi. Lataa lomake: Kaukolämpötoimittajan lausunto (Word)

 • valtuutus avustusasian hoitamiseen (jos rakennuksella useita omistajia / ei yhteisön nimenkirjoitusoikeutta).

Taloudelliset toimijat:

 • de minimis -ilmoitus (linkki de minimislomakkeeseen)

Hakemukselle tarvittavat tiedot:

 • Hakijan nimi (asuinrakennuksen omistaja)
 • Hakijan henkilö- tai Y-tunnus (asuinrakennuksen omistaja)
 • Kaupparekisteriote (Y-tunnukselliset hakijat)
 • Hakijan osoite- ja yhteystiedot
 • Asiamiehen yhteystiedot
 • Avustuksen kohteena olevien asuinrakennusten pysyvät rakennustunnukset
 • Kaukolämpölaitteiston sijaintikiinteistön kiinteistötunnus
 • Kaukolämpötoimittajan nimi
 • Vaihdettavien laitteistojen lukumäärä
 • Tieto siitä, toteutetaanko korjaustoimenpiteen yhteydessä asuinrakennuksissa järjestelmän säätö ja tasapainotus
 • toimenpiteiden aloitus- ja lopetusajankohta
Julkaistu 9.9.2022 klo 14.25, päivitetty 24.11.2023 klo 8.57