Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä pääkaupunkiseudulla

Asuinalueet pääkaupunkiseudulla ovat eriytyneet siten, että kokemuksilla asuinympäristön laadusta on vaikutusta alueilla viihtymiseen ja muuttojen suuntautumiseen.

Tutkimus asuinympäristön vaikutuksesta muuton suuntautumiseen

Tutkimushankkeessa selvitettiin pääkaupunkiseudulla asuntoa vaihtaneiden muuttosyitä ja uuden asuinpaikan valinnan perusteita. Lisäksi selvitettiin samalla alueella pitkään viihtyneiden asukkaiden kokemuksia omasta asuinalueestaan. Erityisesti tutkittiin, miten asuinympäristö vaikuttaa muuttojen suuntautumiseen ja alueilla viihtymiseen sekä onko asuinalueiden välillä eroa vetovoimaisuudessa.

Tutkimuksessa asuinalueet jaettiin kahteen tyyppiin: korkeimpien maahanmuuttajaosuuksien mukaan ryhmiteltyihin alueisiin, jotka samalla ovat sosioekonomiselta asemaltaan keskimääräistä heikompia alueita, ja muihin pääkaupunkiseudun alueisiin. Muuttopäätösten ja asuinympäristöjen tutkimus hankkeessa perustuu rekisteripohjaiseen kyselyaineistoon (n=1339) ja kyselyyn vastanneiden syventäviin teemahaastatteluihin (n=91).

Perhetilanteen muutos ja sosiaalinen ympäristö syy muuttoon

Asuntoon ja perhetilanteen muutoksiin liittyvät syyt ovat tärkeimpiä muuttosyitä molemmissa tutkituissa muuttajaryhmissä. Asukkaiden raportoimat kokemukset asuinalueista osoittavat kuitenkin pääkaupunkiseudun erilaistuneen sosiaaliselta ja fyysiseltä rakenteeltaan tavalla, joka havaitaan eroina alueen vaihtamiseen johtaneissa syissä. Sosioekonomisesti heikoimmilta alueilta muuttaneilla korostuivat alueen sosiaaliseen ympäristöön, monietnisyyteen, maineeseen sekä miljööseen liittyvät tekijät selvästi muilta alueilta muuttaneita enemmän. Lisäksi sosioekonomisesti heikoimmilta alueilta muuttaneet raportoivat muilta alueilta muuttaneita useammin halunneensa vaihtaa asuinaluetta asunnon lisäksi.

Toiveet uuden alueen ominaisuuksista sen sijaan olivat hyvin samankaltaiset molemmissa vastaajaryhmissä. Muuttajien näkemyksillä on vaikutusta aluekehitykseen, sillä käsitykset erityisesti asuinalueiden sosiaalisen ympäristön ominaisuuksista ovat osaltaan mahdollistamassa alueiden eriarvoistumista.

Toteuttajat
Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitos, Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä pääkaupunkiseudulla -tutkimushanke

Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin tietokeskuksen Asumisvalinnat ja valikoiva muuttoliike Helsingin seudulla -tutkimushankkeen kanssa

          

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

Julkaistut artikkelit ja lähdetiedot
Vilkama, K., S. Ahola & M. Vaattovaara (2016, tulossa). Välttelyä vai vetovoimaa?  Asuinympäristön vaikutus asuinalueilla viihtymiseen ja muuttopäätöksiin pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

Vilkama, K. & M. Vaattovaara (2015). Keskiluokka kuin kotonaan? Kokemuksia sosioekonomisesti heikoimmilla alueilla asumisesta pääkaupunkiseudulla. Yhteiskuntapolitiikka 80: 3, 207–220.

Vilkama, K. & M. Vaattovaara (2013). Kansainvälistä vertailua ja kynnysarvoja. Kvartti 4/2013, 14–25.

 

 

Julkaistu 28.11.2016 klo 11.05, päivitetty 5.12.2016 klo 9.36