Taajamasta palvelutaajamaksi

Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -tutkimushanke

Ikääntyneen väestön määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi. Erityisiä haasteita asettaa tiukentuva julkinen talous ja palveluiden sekä hoidon tarpeen lisääntyminen. Asumisen keskittyminen suuriin kasvukeskuksiin heikentää pienten maaseututaajamien ja haja-asutusalueiden elinvoimaa ja palveluita. Tavoitteena kuitenkin on, että ikäihmiset pystyisivät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään ja saisivat tarvitsemansa hoitopalvelut kotiinsa. Miten tässä muuttuvassa tilanteessa luodaan selviämispolku taantuville taajamille ja toisaalta, miten kasvukeskuksissa ikääntyneiden asumisen ja palveluiden tulisi sijoittua, jotta palvelut hyödyttäisivät myös muita kaupunkilaisia? 

Näitä kysymyksiä pohdittiin  Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut-tutkimushankkeessa. Siinä olivat mukana Aalto-yliopiston Sotera-tutkimusinstituutin lisäksi kuntia, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä ja yrityksiä sekä ARA. Tutkimushankkeessa selvitettiin mm. 9 arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun liittyvän diplomityön avulla muutamien kaupunkien (Helsinki, Porvoo, Raisio, Rauma, Tampere ja Vantaa) ja kuntien (Inari, Lapinjärvi) tapausten kautta yleisemminkin sovellettavia ratkaisuja niin keskustojen palvelukortteliksi kuin ikäystävälliseksi taajamaksi. 

Tämä julkaisu esittää diplomitöiden tulokset, ja niiden pohjalta syntynyttä pohdintaa tulevaisuuden suunnasta. Suunnittelukohteiden koko vaihteli Helsingin Vuosaaren urbaanista palvelukeskuksesta Inarin kunnan keskustan tarkasteluun ikäystävällisyyden kannalta. Hankkeen aikana syntyneet konkreettiset asuntosuunnittelun ratkaisuehdotukset ovat avaus uusille monipuolisille asumisratkaisuille. Ne ovat toteutettavuudeltaan sellaisia, joita ARA voi rahoittaa investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Konsepteja voidaan soveltaa erikokoisiin kaupunkeihin ja kuntiin, ja niitä voidaan myös yhdistellä ja kehittää eteenpäin.  


Taajamasta palvelutaajamaksi, Taajamasta palvelutaajamaksi

Julkaisun tiedot

Nimi: Taajamasta palvelutaajamaksi. Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -tutkimushanke

Tekijät: Jonna Taegen, Ira Verma ja Pirjo Sanaksenaho

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).
Suomen yliopistopaino Oy - Juvenes Print, Tampere 2018.

ISBN 978-952-11-4913-9 (nid.)
ISBN 879-952-11-4914-6 (PDF)

Julkaistu 29.3.2018 klo 15.30, päivitetty 29.3.2018 klo 15.55