Ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttaminen

Selvityksessä kuvataan ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamista maassamme sekä tuotetaan tietoa palvelu- ja yhteisökortteleista, joissa on yhdistetty asumisen ja palveluiden kombinaatioita kotona asumisen mahdollistamiseksi. Selvityksessä keskitytään kuuteen suomalaiseen jo toiminnassa tai rakenteilla olevaan asumisen ja palvelut yhdistävään korttelikokonaisuuteen. 

Selvityksen tiedonkeruu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä palvelu- ja yhteisökortteleiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Selvityksessä tarkastellaan korttelikohtaisesti seuraavia asioita:

  • Tiedot kortteleiden asumismuodoista, asukkaista ja tiloista
  • Kortteleiden hallinta, omistus ja eri toimijoiden vastuukysymykset
  • Sopimushallinta ja hankinnat (ml. rahoitusjärjestelyjen ratkaisut)
  • Yhteiset tilat, toiminta ja niiden hallinnointi (mm. tilojen käyttö ja rahoitusjärjestelyt)
  • Korttelin toimijoiden yhteistyö ja eri toimijoiden vastuut, yhteisen toiminnan koordinointi
  • Opit ja hyvät käytännöt

Selvityksellä kartoitettiin korttelin toimijoiden hyvät ja toimivat käytännöt eri toimijoiden näkökohdista. Raportin
lopussa kootaan yhteen oppeja palvelukorttelien kehittämistyöstä. Opit liittyvät kaavoitukseen ja maankäyttöön,
korttelien tekniseen ja toiminnalliseen suunnitteluun, korttelin toteutukseen sekä palvelujen organisointiin

Julkaisun tiedot

 
ARAra 1/2019 -kansi

Tekijät: Olli Oosi, Marika Koramo ja Samuli Sadeoja (Owal Group Oy)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1 | 2019. Lahti 2019.

ISBN 978-952-11-4830-9 (PDF)
ISSN 1797-5514 (verkkojulk.)

Julkaistu 26.2.2019 klo 16.17, päivitetty 26.2.2019 klo 16.22