ARAn raportteja -julkaisusarja

Pääosa ARAn julkaisuista ilmestyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja -sarjassa (lyhyesti ARAn raportteja -sarja). Sarja sisältää selvityksiä, katsauksia ja raportteja ARAn toimialaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja kehittämistoimintahankkeista.

Sarjassa ilmestyy vuosittain 1-6 julkaisua.

 

Rajoituksista vapautuneet ARA-kohteet 2010–2020 7.9.2021
Selvityksessä tarkastellaan vuoden 2009 jälkeen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuneita ja vapautettuja ARA-asuntoja.
Lue lisää
Asumisneuvonta Suomessa 14.5.2019
Raportti antaa kokonaiskuvan siitä, miten ja missä laajuudessa asumineuvontaa toteutetaan tällä hetkellä Suomessa. Se myös kartoittaa toiminnasta syntyneitä hyötyjä eri toimijoille ja sitä, miten ne on saavutettu.
Lue lisää
Ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttaminen 26.2.2019
Selvityksessä kuvataan ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamista maassamme sekä tuotetaan tietoa palvelu- ja yhteisökortteleista, joissa on yhdistetty asumisen ja palveluiden kombinaatioita kotona asumisen mahdollistamiseksi.
Lue lisää
Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista 7.3.2018
Selvityksen tehtävänä oli kartoittaa mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien asumisyksiköiden nykytilaa koko maassa. Lisäksi tarkasteltiin tarkemmin AUNE-ohjelmassa mukana olevien kaupunkien mielenterveyskuntoutujien asumisen ja arjen tuen tarvetta sekä olemassa olevia palveluja.
Lue lisää
Jaetut tilat 27.2.2018
Tutkimuksessa selvitettiin yksinasujien näkemyksiä yhteistiloista sekä uusista asumismalleista, jotka perustuvat eri tavoin jaettuihin asumisen tiloihin. Taustalla on kolme ajankohtaista teemaa: yksinasumisen yleistyminen, vuokra-asuminen ja asuintilojen jakaminen.
Lue lisää
Energiatehokkaiden malliratkaisujen seuranta ja asukasnäkökulma 29.1.2016
Selvityksessä vertaillaan 9 passiivi- ja nollaenergiatalon suunnitteluvaiheen laskennallista energiankulutusta todelliseen toteutuneeseen kulutukseen. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea ja edustavat erilaisia rakennustyyppejä.
Lue lisää
ARAn erityisryhmäkohteiden tilamitoitus 14.12.2015
Raportissa tutkitaan ARAn rahoittamien erityisryhmille tarkoitettujen asuinkohteiden tilojen ja tilamitoituksen toimivuutta. Aihetta lähestytään mm. seuraavien kysymysten kautta: miten erityisryhmähankkeiden jo toteutetut ARA-kohteet ovat onnistuneet tilansuunnittelun näkökulmasta ja miten toteutuneiden rakennushankkeiden eri käyttäjäryhmät kokevat toteutuneiden kohteiden toimivan.
Lue lisää
Helsinkiläisten asunnottomuuspolut 27.2.2015
Helsinkiläisten asunnottomuuspolut -tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa eri väestöryhmille ominaisia asunnottomuuspolkuja: mistä asunnottomaksi päädytään, missä asunnottomuuden aikana majoitutaan ja miten sen päättävä asuminen lopulta järjestyy. Tutkimuksessa kartoitettiin asumista asunnottomuutta ennen, jälkeen ja sen aikana, sekä asunnottomuuteen johtaneita elämäntilanteita ja siitä poistumiseen vaikuttaneita tekijöitä.
Lue lisää
ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne 28.10.2014
Tässä selvityksessä tarkastellaan ARA-vuokra-asuntokiinteistöjen hoitokuluja ja kulurakennetta, hoitokulujen osuutta vuokralaisilta perittävästä vuokrasta sekä eri osapuolten vaikutusmahdollisuuksia kulutasoihin.
Lue lisää
Yhteistoiminnallinen lähiökehittäminen 3.9.2014
Lähiö 2072 -hankkeen loppuraporttiin on koottu hankkeessa mukana olleiden toimijoiden, tutkimus- ja hankekumppaneiden sekä paikallisten asukkaiden kirjoittamia artikkeleita. Loppuraportin artikkelit avaavat moninaisen näkökulmien kirjon lähiökehittämiseen.
Lue lisää
Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnitteluopas 17.3.2014
Suunnitteluoppaaseen on koottu tietoa kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelua varten. Opas on tarkoitettu pääasiallisesti uudisrakentamiseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös korjausrakentamiseen. Oppaan sisältö on tuotettu Koti Kaikille -hankkeessa.
Lue lisää
Vain me ja tavallinen kerrostalo 26.9.2013
Raportissa kerrotaan Arjen keskiössä -hankkeen ensimmäisestä vaiheesta. Hankkeessa sovellettiin yhteistoiminnallisen kehittelyn ja innovoinnin menetelmiä ja saatiin tuloksia näiden menetelmien soveltamisesta erityisryhmien asumisen suunnitteluun.
Lue lisää
Laitoshoidosta omaan kotiin 30.5.2013
Raportissa esitetään laskentamalli kustannusten arviointiin ja vertailuun siirryttäessä laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Raportin kuvaamassa mallissa kohderyhmänä ovat vanhukset ja kehitysvammaiset.
Lue lisää
Riihimäen Peltosaaren kokonaisvaltainen uudistaminen 15.5.2013
Raportti esittelee Peltosaaren kokonaisvaltaisen kehittämismallin asuinalueen uudistamiseksi. Siinä kerrotaan omakohtaisista kokemuksista, syntyneistä innovaatioista ja malleista sekä arvioidaan projektityyppisen kehittämisen vahvuuksia ja haasteita.
Lue lisää
Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle 19.2.2013
Hankintahje on suunnattu rakennuttajille lähes nollaenergiatalon toteuttamiseen. Painopisteenä on energiaratkaisujen hankinta. Ohje koskee yli 1 000 m2:n palvelurakennuksia.
Lue lisää
Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet 19.2.2013
Raportissa annetaan yleisiä suunnitteluohjeita lähes nollaenergiatalon suunnitteluun. Raportti on tehty osana Lahden vanhusten asuntosäätiön Onnelanpolku-hanketta, jossa rakennettiin lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Lahteen.
Lue lisää
70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi 19.2.2013
Raportissa esitetään pääpirteittään Lahden vanhusten asuntosäätiön Onnelanpolku-hankkeessa tehty vanhojen asuintalojen purkaminen uudisrakentamisen tieltä sekä purkamisessa huomioonotettavat seikat.
Lue lisää
Kokemalla kohdattu, tutkimalla tulkittu 3.4.2012
Raportissa tarkastellaan arviointitutkimuksella Tampereen A-kilta ry:n Härmälän asumisyksikköä pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille. Arviointitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, johtaako tehostetun tuen asumisyksikkö päihdekuntoutumiseen ja kuinka laadukasta asumispalvelua asumisyksikkö edustaa.
Lue lisää
Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle 14.3.2012
Raportissa selvitetään vuokratalojen peruskorjausten taloudelliset edellytykset kartoittamalla kahdeksan vuokrataloyhteisön nykyisestä lainakannasta ja tulevista peruskorjauksista aiheutuvat rahoituskustannukset vuosille 2011–2040.
Lue lisää
Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan 21.1.2011
Raportissa tarkastellaan tulevaisuuden energiaratkaisujen vaikutuksia erityisesti asuinrakentamiseen ja asuinrakennuksiin.
Lue lisää
Selvitys pitkäaikaisasunnottomuuden määrittelystä ja tilastoinnista 30.7.2010
Raportissa esitetään suosituksia pitkäaikaisasunnottomuuden määritelmän täsmentämiseen ja keinoja, joilla asuntomarkkinakatsauksessa esitettävien asunnottomuus- ja pitkäaikaisasunnottomuustietojen yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta voitaisiin parantaa.
Lue lisää
Muunneltavuus palvelu- ja senioriasumisessa 19.4.2010
Raportissa kuvataan ratkaisuja palvelu- ja senioriasumiseen, erityisesti rakennuksen, asuntojen ja muiden tilojen muunneltavuuden kannalta. Suunnittelukohteena on VVO:n Palvelutalo Viikki Helsingissä.
Lue lisää
Käpytikka-talo 30.10.2009
Käpytikka-talo valmistui vuonna 2009 Helsingin Arabianrantaan. Aktiivisen käyttäjäyhteisön organisoima lähes kuusivuotinen talohanke tuotti käytäntöön useita asumisen innovaatioita.
Lue lisää
Kestävän ja vuorovaikutteisen vuokra-asumisen toimintamallin kehittäminen 31.8.2009
Vuonna 2006 aloitetun kolmevuotisen Kaupunkikylä-hankkeen tavoitteena oli kehittää S-Asunnot Oy:n ja Suomen Ässäkodit Oy:n asumistuotantokonsepteja ja Ässäkoti-brändiä. Hankkeen loppuraportti julkaistiin vuonna 2009.
Lue lisää
Selvitys vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuksista: Loppuraportti 21.10.2008
Selvityksessä arvioidaan korjausavustusten vaikuttavuutta sekä kartoitetaan avustus- ja korjausprosessien kehittämistarpeita.
Lue lisää
Asuinkerrostalojen hissittömyys 25.4.2008
Raportissa esitetään hissittömyydestä kunnittaisia ja maakunnittaisia tilastoja, tarkastellaan aikaisemmin tehtyjä hissitutkimuksia ja kuntien hissiselvityksiä sekä tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksista ja -toimenpiteistä.
Lue lisää
Julkaistu 15.2.2013 klo 14.27, päivitetty 27.3.2017 klo 16.26