Ikäihimisten asumiseen mallia Hollannista

RSS
19.1.2016 Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiö

Mäkinen - puheenvuoro (ARAviesti 1/2016)

Kun Suomesta tähyillään maail­malle kohteita, joista voidaan löytää tekemisen mallia pal­veluasumiseen, katseet usein kääntyvät joko muihin Poh­joismaihin tai Hollantiin. Hollannissa onkin panostettu varsin paljon ikääntyneiden asumisen ja palveluiden  ympäristöihin.

Ikäihmisille suunnatussa asumisessa yhteisöllisyys nousee rakentami­sen keskiöön. Yhteisöllisyyttä tuetaan monin keinoin. Kerrostalorakentamisessa se näyt­täytyy muun muassa luhtitaloille tyypillisi­nä kiinteistöä kiertävinä yhteisparvekkeina. Yleisesti ottaen piharakentamiseen on pa­nostettu ja taloille leimallista on usein viih­tyisä ja vehreä sisäpiha, jossa kokoontumi­nen on helppoa.

Hollannissa omistus- ja vuokra-asumista on sujuvasti sijoitettu samalle tontille. Osa­syy tähän löytyy Hollannin vuokra-asumisen mallista, jossa varsin tiukka vuokrasäännös­tely on johtanut siihen, että suuret vuokra­asuntoja omistavat säätiöt myyvät jatkuvasti omaisuuttaan joko tonttien, kiinteistöjen tai rakennuttamiensa uudisrakennusten muo­dossa. Tulot vuokrista eivät yksistään riitä kattamaan vuokralla olevien kiinteistöjen menoja. Tämä on johtanut siihen, että Hol­lannin vuokramarkkinoilla toimivat käytän­nössä vain suuret toimijat, joilla on riittäväs­ti ja jatkuvasti myytävää omaisuutta.

Vuokrasäännöstelystä voi olla montaa mieltä, mutta hollantilaiset kansalaistoi­minnan mallit tarjoavat esimerkkejä, joita soisi kopioitavan Suomeenkin. Asukkaiden yhteisissä toimintatiloissa saatetaan tarjoilla pientä maksua vastaan paikallisten vapaa­ehtoistoimijoiden voimin illallisia. Yhdessä vierailemistani toimintakeskuksista oli muo­dostunut käytännöksi se, että erilaiset yh­distykset saavat talosta toimistotiloja ilman vuokraa käyttöönsä, kun antavat vastineeksi vapaaehtoistyötä kaupunkilaisten hyväksi.

Hollannissa kansainvälistäkin mainetta niittänyt tehostetun palveluasumisen mal­li, De Hogeweyk Weespissä, on samoin var­sin vaikuttava kokonaisuus. Hoivakoti oli rakennettu yksi- ja kaksikerroksiseksi talo­jen kokonaisuudeksi, joissa oli yhteensä 153 asukasta. Kylä muistutti pientä kaupungin­osakorttelia katukyltteineen, teattereineen, kauppoineen ja puistoineen. Kylän asukkaat asuivat 6–7 hengen ryhmäkodeissa niin, et­tä heillä oli jokaisella oma huone ja tämän lisäksi iso yhteinen keittiö ja olohuone sekä pari yhteistä kylpyhuonetta.

Tärkeintä asumisessa ja hoidossa vaikea­asteista dementiaa sairastavien ikäihmisten kanssa oli ylläpitää tavallisia arjen rutiine­ja sekä asukkaan omaa elämäntapaa. Tätä varten asumisyhteisöt oli tehty elämänta­van mukaisiksi. Asukkaat, joilla oli yhteisiä kiinnostuksen aiheita ja samanlainen tausta, asuivat samoissa yhteisöissä. Kyläksi raken­nettu hoivakoti toimi kuten tavallinen asuin­ympäristö, jossa oli oikeus kulkea kaikkialle. Asukkaan normaalia elämää tuettiin muun muassa tekemällä päivittäin käynti hoita­jan tuella kylän kauppaan. Kaupasta ostet­tiin ruokatarvikkeita, joista tehtiin yhdessä ruokaa omassa kodissa. Samasta kaupasta saattoi myös ostaa lehden, kukkia tai viiniä. Tällä ajatuksella hoidettuna asiakkaina ole­vien vanhusten lääkkeiden käyttö oli mita­tusti muita hoivakoteja vähäisempää, käy­töshäiriöt samoin.

Oman kodin askareet ja useat harrastuk­set sekä niitä tukeva turvallinen ja kaunis ympäristö tekevät paljon. Toive iäkkäillä asi­akkaillamme on, että ”arki jatkuisi”. Osa hol­lantilaisen hoivakodin asukkaista muistutti siitä, mitä dementia sairautena on; kommu­nikointi on rajallista tai se jopa puuttui. Täs­sä hoivakylässä oli ymmärretty, että elämän ei silti tarvitse muuttua rajatuksi tai merki­tyksettömäksi.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.