Tavoitteena ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittäminen ja juurruttaminen

 
 

Hankkeen tavoitteena on varmistaa ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön juurtuminen osaksi hankkeeseen osallistuvien kaupunkien toimintaa. Juurruttamisen työvälineinä toimivat kaupunkikohtaiset ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat sekä osallisuutta vahvistavat erilaiset työtavat. Hankkeella tuetaan asunnottomuutta ehkäisevien työvälineiden laatimista, kehittämistä ja käytännön toteutusta.

Hankkeen tavoitteet linkittyvät toisiinsa neljällä konkreettisella tasolla:

 
1) Asiakastasolla rakennetaan yksilön ja ryhmän tarpeita vastaavat asumisen, hoivan ja tukityön ennaltaehkäisevät ratkaisut

Toiminnassa painotetaan ehkäisevää asumisneuvontaa ja omatoimisuuteen kannustavia työmuotoja. Näitä ovat mm. kokemusasiantuntijuus sekä kuntouttavan työtoiminnan, opiskelun ja mielekkään arjen edistäminen.

Asunnottomuuteen liittyvää passivoitumista ja sosiaalista eristyneisyyttä ehkäistään, kun sosiaalisuutta ja elämänhallintaa lujittavat toimintamuodot käsitetään osana asumisen turvaamista.

 
2) Paikallistasolla käynnistetään eri palvelusektorit ja ammatilliset rajat ylittäviä ennaltaehkäiseviä kokonaisuuksia

Ennaltaehkäisevillä ja rajat ylittävillä kokonaisuuksilla rakennetaan asiakkaan kannalta kestäviä ratkaisuja. Ratkaisut luodaan esimerkiksi asumisneuvonnan, sosiaalityön, velkaneuvonnan, päihde- ja mielenterveystyön ja työllistämistuen sekä kokemusasiantuntijuuden yhteistyöllä. Saavutettavat säästöt kohdennetaan ennaltaehkäiseviin investointeihin.

 
3) Kansallisen tason tavoitteena on varmistaa toimivien ja lupaavien ratkaisujen kehittäminen, levittäminen ja käyttöönotto

Luotujen ratkaisujen kokonaisvaltaisen hyödyntämisen lisäksi tavoitteena on tunnistaa hallinnolliset ja professionaaliset käytännöt, jotka edistävät tai estävät asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Asunnottomuuden kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään kehittämistyössä vahvasti.

 

4) Kansainvälisen tason tavoitteena on kansallisten strategioiden ja strategiatyön tulosten sekä kansainvälisen verkoston hyödyntäminen

Tavoitteena on hyödyntää muita kansallisia strategioita ja ohjelmia kehittämistyössä sekä levittää Asunto ensin -periaatetta ja monialaisia yhteistyökäytäntöjä kansainvälisesti. 

 

 

 

Julkaistu 6.6.2016 klo 15.01, päivitetty 4.7.2017 klo 11.17