Strategiatyö asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn


 
 

Hankkeen tavoitteena on luoda osatoteuttajakaupunkeihin kuntastrategiat asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Kaupunkien strategiaprosessia viedään läpi yhdessä monitoimijaverkoston ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijat tuovat oman asiantuntemuksensa osaksi palveluprosessien kehittämistä, jolloin asiakasnäkökulma huomioidaan strategiaprosessin kaikissa vaiheissa. Hankkeessa seurataan ja raportoidaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen liittyviä haasteita ja hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on luoda asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuuden toimintamalli hankekaupunkeihin.

Valtakunnallisella tasolla hankkeessa kehitetään ja levitetään asunnottomuustyön käytäntöjä laajassa verkostoyhteistyössä sekä edistetään innovatiivisten toimintamallien kokeiluja. Toimintamallit perustuvat PAAVO-ohjelmakaudella (Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma) lanseerattuun Asunto ensin -periaatteeseen, jossa asumisen turvaaminen nähdään edellytyksenä yksilön kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin käynnistymiselle, osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistumiselle sekä etenemiselle kohti työelämää. Hankkeen keskeinen lyhyen aikavälin vaikutus on asunnottomuuden väheneminen. 

Tutustu myös Asunto ensin -laatusuosituksiin (liite sivun lopussa)

Kuntastrategioiden luominen

Hankkeen keskeisin toimenpide on kuntiin juurrutettavan asunnottomuuden ennaltaehkäisystrategian luominen. Käytännössä kunnissa kootaan monialainen työryhmä/verkosto, jossa ovat edustettuina kaikki asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kannalta paikallisesti olennaiset tahot.

Työryhmän kokoonpanossa hyödynnetään PAAVO-ohjelman aikana syntyneitä verkostoja. Työryhmän tehtävänä on valmistella ennaltaehkäisevää strategiaa. Kyse on vuorovaikutteisesta prosessista, jossa luodaan ymmärrys yhteisestä kehittämistarpeesta ja kyetään ylittämään hallintokuntien, palvelusektorien, professioiden ja asiakas-ammattilainen roolien rajat. Strategiatyötä koordinoi kussakin kaupungissa hankekoordinaattori.

Hankkeen teemat

Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat hankkeen kolmelle teema-alueelle. Teemat ovat:

Tutustu myös:

Julkaistu 6.6.2016 klo 19.58, päivitetty 26.7.2017 klo 13.56