Vantaan kehittämishanke

Ajankohtaista hankkeessa

Länsimäen kehittäminen-hankkeen kuulumisia 19.12.2014
Vantaan kaupungin Länsimäen kehittäminen -hankkeessa on tähän mennessä mm. asennettu liikuntapuistoon uusi tekonurmialue ja puistojen sekä pihojen kunnostamista jatketaan Hakunilassa.
Lue lisää

Vantaan hankkeen kohdealueena on Hakunilan suuralue, jossa useat hyvinvointia kuvaavat mittarit jäävät kaupungin keskitasoa heikommiksi. Erityisesti Länsimäen kaupunginosa on jäänyt kaupunkikehittämisessä vähäisemmälle huomiolle kuin muut Vantaan suuralueet eikä alueelle ole toteutettu suurempia hankkeita kymmeneen vuoteen. Alueella on asumismahdollisuuksia monipuolistettava ja elinympäristön laatutasoa nostettava peruskorjauksilla ja uusilla investoinneilla.

Poikkihallinnollisuutta asuinalueiden kehittämiseen ja konkreettisia toimenpiteitä

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu saada aikaan poikkihallinnollinen toimintamalli asuinalueiden laaja-alaiseen kehittämiseen (jatkossa myös muille alueille) ja tehdä konkreettisia toimenpiteitä, jotka oikeasti näkyvät asuinalueella, kuten

  • liikenneturvallisuuden parantaminen,
  • viher- ja urheilualueiden perusparantaminen,
  • uusien ulkoilureittien rakentaminen sekä
  • palvelurakennusten rakentaminen ja perusparantaminen.

Ohjelmassa haetaan toimia, joilla vahvistetaan asukkaiden osallisuutta, työllisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia sekä alueen sosiaalista eheyttä, edistetään palvelutarjontaa ja elinkeinotoimintaa, parannetaan eri asukasryhmien vuorovaikutusta, ehkäistään asuinalueen eriytymistä sekä luodaan viihtyisiä, turvallisia ja kiinnostavia asuinympäristöjä. Hankkeen aikana tehdään aktiivista yhteistyötä alueen vuokra-asuntojen omistajien kanssa asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.

Asukkaiden osallistuminen tärkeää

Aivan erityinen painopiste kaiken edellä mainitun toteuttamisessa on asukkaiden osallistumisella. Se varmistetaan erilaisissa suunnittelutilaisuuksissa, asukastapahtumissa ja asukaskyselyin. Tämän vuoksi hankkeen ohjausryhmä koostuu asiantuntijoista läpi koko kaupunkiorganisaation.

Kehittämiskohteet

Avustuskohteiksi valikoituvat ne hankkeet, joille kaupunki itsekin on budjeteissaan aikonut panostaa. Niihin kuuluu tärkeitä viheralueita, koulujen ja päiväkotien pihoja, urheilualueita sekä ulkoilureittejä. Katuympäristön turvallisuus on vahvasti esillä. Virkistysalueiden (Kuusijärven) palveluja parannetaan. Sekä ulko- että sisätilojen saaminen asukkaiden kohtaamispaikoiksi on tärkeää. Samalla kuitenkin pidetään mielessä alueen elinvoima eli luodaan mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle ja siten uusien asukkaiden saamiselle alueelle.

  

TUTKIMUSHANKKEET

Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä

Tutkimus tuottaa lisätietoa erityisesti kantaväestön asumisvalinnoista ja asuinalueilla viihtymisestä sekä valikoivasta muuttoliikkeestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä pääkaupunkiseudulla. Lue lisää

Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla

Tutkimuksessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan pääkaupunkiseudun muuttovirtojen eriytymistä ja valikoivuutta asuinaluekontekstissa vuosina 2002–2013. Tavoitteena on tuottaa uutta, tutkimukseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa tietoa segregaatiokehityksestä asuinaluekontekstissa. Lue lisää

Julkaistu 20.2.2014 klo 16.41, päivitetty 11.3.2014 klo 16.26