Ristinummi 2.0

Vaasan kaupunki on käynnistänyt kehityshankkeen ”Ristinummi – saavutettavuuden tasavertaisuus”, jonka puitteissa Ristinummen lähiötä kehitetään mm. kaavoitus- ja tilaratkaisujen sekä niihin liittyvien rakennushankkeiden avulla. Kokonaisvaltainen tavoite on, että lähiön kaikilla asukasryhmillä on hyvät elinolot.

Åbo Akademin MediaCity-hankkeen tavoitteena on selvittää ja todentaa asukkaiden toiveet ja tarpeet ja niiden pohjalta pilotoida sellaisia digitaalisia sisältöjä, palveluja ja konsepteja, joiden avulla tämän tavoitteen saavuttamista voidaan edesauttaa erityisesti kahden ryhmän kohdalla;

  • itsenäisesti asuvat seniorikansalaiset, joiden aktiivisuutta ja toimintakykyä pyritään ylläpitämään kehittämällä "rohkaisevaan teknologiaan"(persuasive technology) liittyviä, arkirutiineja ohjaavia palveluja
  • muun kuin suomalaisen etnisen taustan omaavat henkilöt, joiden osallistumiskynnystä voidaan madaltaa luomalla mahdollisuuksia osallistua yhteisen kaupunginosaidentiteetin rakentamiseen sisällöllisten työkalujen avulla.

Tavoitteena on, että hanke auttaa yhteisöön kuulumisen vahvistamisessa ja toimii näin voimakkaana työkaluna syrjäytymisen torjunnassa.

Digitaalisia ratkaisuja käyttäjälähtöisesti

Näihin haasteisiin kehitettäviä ratkaisuja yhdistää se, että niitä haetaan kehittämällä sellaisia digitaalisia sovelluksia, joiden tarve selvitetään perusteellisen kohderyhmätutkimuksen kautta, ja joiden käytettävyys ja käyttäjäkokemukset varmennetaan kohderyhmätestauksen avulla. Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisesti "rohkaisevaan teknologian" (persuasive technology) filosofiaan perustuvia digitaalisia sovelluksia ja palveluja, joiden avulla aktivoidaan itsenäisesti asuvia ikäihmisiä sekä pyritään osallistamaan haasteellisia ryhmiä kuten maahanmuuttajia eri maista yhteisöön, osana Ristinummen kehittämiskokonaisuutta.

Käyttäjälähtöisyys perspektiivinä on eräänlainen monialaisuuden varmistus, koska oikein kerätty ja analy­soi­tu käyttäjätieto lähtö­kohtana toimii takeena siitä, että suunnittelu- ja kehitysprosesseihin saa­daan tarpeeksi laaja pohja. Lähtökohtana on se, että tunnistetaan tuotteen/palvelun kohde­ryhmä ja integroidaan kohderyhmän jäseniä suunnitteluprosessiin ideointivaiheesta lähtien.

Käyttäjälähtöinen muotoilu rakentuu nimenomaan kohderyhmästä hankittuun tietoon; se on luonteeltaan iteratiivinen siten, että prosessin eri vaiheissa varmennetaan tehtävät päätökset testaamalla ne käyttäjillä.

Hankkeen aikataulu

Kohderyhmäntutkimus alkoi talvella haastattelujen parissa. Kesällä alkaa digitaalisten sisältöjen pilotointi minkä jälkeen seuraa iteratiivinen prosessi kunnes on saatu uusia, monistettavissa olevia palveluratkaisuja joiden käyttäjäkokemus on testattu. Hankkeen on suunniteltu olevan valmis joulukuussa 2015.

Julkaistu 21.2.2014 klo 13.52, päivitetty 7.3.2014 klo 12.35