Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet – vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittäminen on osa Turun kaupungin strategista suunnittelua. Hyvinvointi ja kilpailukyky nähdään tasavertaisina kehittämisohjelmina, jotka vahvistavat koko kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Vahvistuvat, monimuotoiset ja hyvinvoivat asuinalueet, eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne sekä lähipalvelujen ja erityisarvojen turvaaminen on kirjattu tavoitteina mm. Turun asunto‐ ja maankäyttöohjelmaan, ympäristöohjelmaan ja valmisteilla olevaan Yleiskaavaan 2035.

Turussa kehitetään Halisen, Pansio-Pernon ja Varissuon alueita

Turun kehittämishankkeeseen valitut asuinalueet ovatHalinen, Pansio‐Perno ja Varissuo, joita yhdistää sosio‐ekonomisesti heikko ja eriytynyt asema sekä supistunut palvelutaso. Alueet ovat usealla mittarilla katsottuna olleet jo pitkään eriytymiskierteessä. Vaikka alueiden haasteet ovat yhteneviä, ovat ne kuitenkin sijainniltaan, ympäristöltään, vahvuuksiltaan ja potentiaaleiltaan erilaisia.

Hankekokonaisuudessa kohteiksi valittuja asuinalueita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Alueiden fyysinen ympäristö ja imago paranevat, kun niiden vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä tuodaan esille. Alueille laaditaan pitkän aikavälin yleissuunnitelmat maankäytön, liikenteen, ympäristön, vapaa‐ajan ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Kohdealueilla testataan asuinalueiden kehittämisen menettelytapoja osallistaen asukkaat tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnitteluun. Suurena tavoitteena on tuottaa yhteinen malli ja tapa työskennellä kaupungin toimialoille vanhojen asuinalueiden kehittämiseksi.

Kehittämisessä huomioidaan alueiden vahvuudet ja erityispiirteet

Turun hankekokonaisuus jakautuu kahteen työpakettiin (WP 1 ja WP 2). Niissä edistetään asuinalueiden laatua, hyvinvointia, vetovoimaa ja kestävää uudistumista vaihtelemalla painotuksia ja näkökulmia alueiden erityispiirteiden ja vahvuuksien mukaan.

Turun kehittämishanke (AsuKe) vaiheet

Työpaketeille yhteisiä tavoitteita ovat kaupungin ja toimialat kattavan poikkihallinnollisen yhteistyön luominen asuinalueiden kehittämiseksi sekä viestinnän kehittäminen kokoamalla toimijat ja palvelut yhteen tunnettavuuden edistämiseksi. Näitä tavoitteita toteuttamaan luodaan jokaiselle alueelle alueellinen verkosto, joka on alueella toimivista kaupungin edustajista koostuva ryhmä. Alueille luodaan myös aluefoorumit, jotka ovat avoimia kaikille alueen toimijoille. Alueilta tuotetaan ns. laajat alueprofiilit, jotka pohjautuvat sekä väestö-, hyvinvointi-, palvelu- että osallisuustietoihin. Lisäksi alueilla toteutetaan erilaisia kohdennettuja kehittämistoimenpiteitä.

 
Kehittämistä on tuettu Pansio-Pernon alueella kolmella tutkimushankkeella:

Elinvoimaisen asuinalueen tilat (ELINAT)

Aalto yliopiston ELINAT‑tutkimushanke tarkastelee asuinalueiden kehittämistä paikallisessa kontekstissa. Erityisesti tutkitaan asukastilojen tuottamista, käyttöä ja kehittämisen edellytyksiä syrjäytymisvaarassa olevilla kaupunkialueilla. Lue lisää

Koulu keskellä korttelia -tutkimushanke

Turun ammattikorkeakoulun hanke tarkastelee koulun mahdollisuuksia opetuspalveluverkostona taantuneiden alueiden kehittämisessä korostamalla koulun alueellista asemaa. Lue lisää

Tiede, taide ja teknologia asuinalueen kehittämisessä

Turun yliopiston hanke käsittelee teknologian hyödyntämistä ja roolia eriytyvien asuinalueiden kehittämisessä. Päähuomio on sijaintipohjaisen tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksissa edistää asukkaiden osallistumista heidän oman asuinalueensa kehittämiseen. Lue lisää

Julkaistu 20.2.2014 klo 16.31, päivitetty 28.11.2016 klo 10.09