Segregaation ehkäiseminen ja alueen elinvoiman lisääminen uudistavan aluekehittämisen avulla (SEULI)

SEULI-hankkeessa tutkitaan, miten uudistavalla aluekehittämisellä voidaan ehkäistä segregaatiota ja lisätä alueen elinvoimaa. Kirjallisuudesta löytyy paljon esimerkkejä siitä, kuinka aluekehittämisen ja täydennysrakentamisen keinoin voidaan lisätä hyvinvointia ja ehkäistä alueellista eriytymistä. SEULI-hankkeessa paneudutaan erityisesti eri aluekehittämistoimenpiteiden vaikutuksiin liittyviin tiedollisiin puutteisiin ja selvitetään mm. ekonometristen ja tilastollisten menetelmien avulla uudistavien aluekehittämistoimenpiteiden vaikutuksia asuinalueiden kehityskulkuun. Erityisenä kiinnostuksen kohteena analyyseissa on toimenpiteiden vaikutus alueen arvokehitykseen ja arvokehityksen yhteys segregaatioon ja elinvoimaisuuteen.

Toteutettavien analyysien pohjalta annetaan kehityssuosituksia erityisesti tapaustutkimuskohteen, Tampereen Tesoman, kehitystä silmällä pitäen, mutta tulokset ja kehitettävät analyysit ovat laajalti sovellettavissa koko Suomen mittakaavassa ja myös kansainvälisesti. Tutkimusaineistoa kerätään Suomen suurimmista kaupungeista ja mahdollisesti myös kansainvälisistä kohteista. Oleellisena tutkimusaineistona hankkeessa hyödynnetään erilaisia tilastotietoja, kuten olemassa olevassa asuntokannassa tehtyjä asuntokauppoja ja asuntojen arvon muutoksia. Tapaustutkimuskohteesta kerätään aineistoa myös kyselyjen avulla.

Aluekehittämisen dynamiikka ja asukkaiden aktivointi

Hanke on jaettu kahteen työpakettiin, joista ensimmäisessä tarkastellaan uudistavan aluekehittämisen mahdollisuuksia erityisesti hankkeen tapaustutkimuskohteessa. Työpaketti koostuu kahdesta osatehtävästä, joista ensimmäisessä tarkastellaan koko aluekehittämisen dynamiikkaa kaupungin näkökulmasta ja toisessa tuotetaan tietoa asukkaiden aktivoimiseksi ja osallistamiseksi kehitysprosessiin. Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä järjestetään mm. erilaisia asukastilaisuuksia ja työpajoja, joissa esille nousevien toivomusten vaikutuksia analysoidaan ja havainnollistetaan resurssien sallimissa puitteissa.

Keinot alueiden suotuisaan kehitykseen

Hankkeen toisessa työpaketissa selvitetään aluekehitystoimenpiteiden vaikutuksia asuinalueen kehityskulkuun painopisteen ollessa erityisesti arvokehityksessä. Työpaketissa tarkastellaan mm. täydennysrakentamisen ja lähiliikenneyhteyksien parantamisen vaikutuksia ympäröivien asuntojen ja kiinteistöjen arvoon. Työpaketti pyrkii vastaamaan mm. siihen, mitkä ovat oleellisimmat uudistavan aluekehittämisen keinot vaikuttaa alueen suotuisaan kehitykseen ja minkälaisia vaikutuksia näillä keinoilla voidaan saavuttaa.

Toteutusaikataulu ja yhteistyö

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2013–31.12.2015. Toteuttajana on Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustuotannon ja -talouden yksikkössä (RTT).

SEULI tukee Tampereen Oma Tesoma -hanketta ja toteutuksessa tehdään tiiviistä yhteistyötä Tampereen kaupungin sekä muiden Oma Tesomaa tukevien hankkeiden kanssa. Lisäksi hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä Georgia State University’n (Atlanta, GA, USA) kanssa.

Julkaistu 11.3.2014 klo 13.02, päivitetty 11.3.2014 klo 13.01