Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään osallistuvaa budjetointia asuinalueen kehittämisen ja asukaslähtöisen suunnittelun välineenä. Osallistuva budjetointi on innovatiivinen menetelmä, jolla vahvistetaan kansalaisten toimijuutta yhteisistä asioista päätettäessä. Sen tavoitteena on ottaa kansalaiset mukaan yhteisten verovarojen käytön suunnitteluun, kuten kaupungin tuottamien palvelujen ja investointien suunnitteluun ja niistä päättämiseen. Hankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

  • Miten osallistuvan budjetoinnin menetelmää voidaan soveltaa ja kehittää alueperustaisen päätöksenteon ja asukaslähtöisen suunnitteluun?
  • Millaisin kriteerein osallistuvan budjetoinnin menetelmää ja prosessia tulisi arvioida?

Tutkimushanke tukee ja arvioi Tampereen kaupungin osallistuvan budjetoinnin kehittämistyötä. Osallistuvaa budjetointia kokeillaan asuinalueiden kehittämisohjelmaan kuuluvassa OmaTesoma -hankkeessa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimushanke kartoittaa eurooppalaisia kokemuksia osallistavan budjetoinnin hankkeiden toteutusprosesseista: niiden toiminta- ja päätöksentekotavoista, ratkaistavana olevien asioiden luonteesta sekä osallistuvan budjetoinnin asemasta paikallisessa hallinnassa ja päätöksenteossa. Kerättyä tietoa sovelletaan Tesomalla toteutettavan osallistavan budjettikäytännön suunnitteluun ja toteutukseen. Pilottien arvioinnissa hyödynnetään aiempien osallistuvan budjetoinnin kokeilujen perusteella kehitettyä kriteeristöä, hankkeen aikana kerättyä aineistoa sekä ryhmähaastatteluja.

Tietoa demokratia-innovaatiosta

Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten osallistuva budjetointi soveltuu asuinalueiden kehittämiseen ja asukaslähtöiseen suunnitteluun niin asukkaiden kuin kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Hanke vahvistaa ja tarjoaa uusia näkökulmia Tampereen kaupungin asukasdemokratian ja alueperustaisen päätöksenteon kehittämiseen, mutta tulokset ovat sovellettavissa myös muissa kunnissa ja asuinalueilla asukaslähtöisissä kaupunkisuunnitteluprosesseissa.

Julkaistu 4.4.2014 klo 10.58, päivitetty 4.4.2014 klo 10.58