Kaukovainion kestävä tulevaisuus (KAKETSU)

KAKETSU (KAukovainion KEstävä Tulevaisuus) on Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alayksikön hallinnoima hanke, joka toteutetaan osana Oulun kaupungin Tulevaisuuden Kaukovainio -kehittämishanketta vuosina 2013-15.

KAKETSU-hankkeessa kehitetään viheralueiden suunnittelun asukaslähtöisyyttä ja ekologisuutta sekä luodaan suunnitelmia ja malleja monikäyttöisten, yhteisöllisien viheralueiden suunnitteluun. Kaupunkirakenteen tiivistyessä asukasmäärän kasvun lisäksi rakennetut ns. kovat pinnat lisääntyvät. Nämä muuttavat alueen pienilmastoa ja hulevesiolosuhteita. Viheralueiden laatu ja määrä vähenevät ja niille olemassa oleville alueille kohdistuu lisää kulutusta. Hankkeessa laaditaan arviointi, jossa esitetään kuinka metsälähiön viher- ja piha-alueiden viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta voidaan kehittää muutospaineiden alla. Kaukovainion asukkaat otetaan mukaan suunnitteluprosessiin ja heidän toiveensa alueen kehittämisen osalta huomioidaan valmistuvissa suunnitelmissa ja malleissa.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin (WP1-WP3)

WP1:

Työpaketissa selvitetään Kaukovainion asuinkiinteistöjen piha-alueiden nykytilaa tekemällä viheralueiden inventointeja ja maisema-analyyseja.

Vihertehokkuusajattelua tutkitaan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Sen mukaista viherkertoimen (green factor) laskemista testataan Kaukovainion kohteissa.

Pihojen kehittämismahdollisuuksia suunnitellaan huomioiden alueen imagon säilyminen sekä tonttien vihertehokkuus. Lisäksi laaditaan metsälähiön ominaispiirteiden säilyttämistä koskeva asiantuntija-arvio.

WP2:

Työpaketissa kehitetään Kaukovainion viheraluekohteita eri ikä- ja kohderyhmiä palveleviksi monikäyttöalueiksi.

Suunnitelmia laaditaan vähintään viidelle toiminnalliselle kohteelle pääasiassa opinnäytetöinä. Suunnitelmien laadinnassa huomioidaan mm. seuraavat näkökohdat: alueiden moninaiskäyttö, yhteisöllisyys, turvallisuus, esteettömyys ja viihtyisyys.

WP3:

Työpaketissa kehitetään ja sovelletaan osallistamismenetelmiä siten, että eri asukasryhmät saadaan mukaan oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Tiedonkeruussa hyödynnetään muun muassa ns. SoftGIS-työkalua, jonka avulla voidaan kerätä fyysisiin paikkoihin ja sijainteihin liittyvää asukkaiden kokemuksellista tietoa. Lisäksi osallistamista toteutetaan työpajatoiminnalla ja sosiaalisen median kautta.

Saatujen kokemusten pohjalta laaditaan lisäksi arviointi hyödynnettyjen osallistamismenetelmien sovellettavuudesta eri kohderyhmille sekä hyvät käytänteet, jotka tehostavat kohderyhmien saavutettavuutta.

Tutkimuksesta hyötyä taloyhtiölle, kiinteistönomistajille ja asukkaille

Oulun kaupungin lisäksi tuloksia voivat hyödyntää alueen taloyhtiöiden ja kiinteistöjen omistajat. Hankkeen avulla eri asukasryhmät saadaan osallistumaan oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja monikäyttöisten viheralueiden suunnitteluun. Osallistamismenetelmien sekä metsälähiöiden ominaispiirteiden säilyttämistä koskevia arviointeja voidaan hyödyntää laajalti vastaavissa kehittämishankkeissa sekä rakennuskohteissa.

Hankkeen toteutus ja toimenpiteiden suunnittelu tehdään kiinteässä yhteistyössä Oulun kaupungin Tulevaisuuden Kaukovainio -hankkeen ja Oulun yliopiston EHED-hankkeen kanssa. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan osana Oamkin maisemasuunnittelun koulutusohjelman opetustoimintaan.
Julkaistu 21.2.2014 klo 12.11, päivitetty 21.2.2014 klo 12.14