Eheyttämisen edellytykset (EHED)

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan Eheyttämisen edellytykset (EHED) -hanke tuottaa tietoa eheyttämisen, erityisemmin integroivan kaupunkikehitystyön, sekä täydennys- ja lisärakentamisen käytännön edellytyksistä.

EHED tarjoaa tutkimustietoa asuinalueiden kehittämisohjelman 2013-2015 ytimessä olevasta haasteesta: eri toimijoita yhdistävän ja poikkitoimialaisen kaupunkikehittämisen sujuvuudesta. Hankkeessa on kaksi työpakettia, joista ensimmäisessä tutkimuksen kohteena on kiinteistörajoja häivyttävä yhteistyö, ja toisessa maankäytön suunnittelun ja sosiaalitoimen yhteistyö.

Kiinteistönrajoja häivyttävä yhteistyö

EHED -hankkeessa selvitetään niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat kiinteistönrajoja häivyttävään yhteistyöhön perustuvien lisärakennettavien alueiden muodostamisen, esimerkiksi tarkastelemalla Oulun kaupungin asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyötä. Tavoite on saada käsitys täydennys- ja lisärakentamisen toteutumisen edellytyksistä ja keinoista niiden parantamiseksi sellaisissa olosuhteissa, kuten Oulun Kaukovainiolla, joissa maanarvo ja rakennusoikeuden hinta on keskustojen ja pääkaupunkiseudun tasoa vaatimattomampi. Saatavalla tiedolla on merkitystä maakuntien asuinalueiden täydennysrakentamisen edistämisen kannalta.

Toisena tutkimuskohteena on alueellisten toimijoiden työ: strategiset ohjaustyökalut, suunnittelutyökalut, sopimukset sekä muut käytännöt. Hankkeessa tutkitaan sellaisia osapuolia, jotka ovat vastuussa pitkäkestoisesta kaupunkikehitysprosessista alueella ja käyttävät fyysisen ympäristön suunnittelua työkalunaan. Arviointi tapahtuu paitsi asiantuntijahaastatteluin, myös osallistavan suunnittelututkimuksen keinoin. Hankkeesta odotetaan yleistettävää tietoa täydennys- ja lisärakentamisen toteutumisedellytyksistä.

Maankäytön suunnittelun ja sosiaalitoimen yhteistyö

Maankäytön suunnittelun sekä sosiaali- ja terveystoimen käytännön yhteistyössä nähdään kunnissa haasteita. Näiden alojen yhteistyön sujuvuus kaupunkikehitysorganisaatioiden sisällä on avainasemassa, kun tavoitteena on edistää alueiden sosiaalista eheyttä. Yhteistyö on usein hallintolähtöistä, vaikka asiakaslähtöistä yhteistyöprosessia pidetään tavoitteena. Julkisorganisaatioiden prosessilähtöistä työtä on kuitenkin tutkittu vähän.

EHED- hankkeessa tarkastellaan Tulevaisuuden Kaukovainio -kehittämishankkeeseen sisältyvän maankäytön suunnittelun sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön toimivuutta. Tavoite on laatia prosessinkuvaus maankäytön suunnittelun sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöstä sekä paikallistaa sen sujuvuuden kannalta oleellisia tekijöitä ja haasteita. Oulun kaupunki voi hyödyntää prosessinkuvausta työnsä kehittämisessä. Saatavalla ymmärryksellä on laajaa merkitystä sosiaalisen eheyden edistämiseen tähtäävien käytäntöjen vertailemiseksi ja kehittämiseksi muissa kunnissa.

Suunniteltu aikataulu: 2013 - 2015
Julkaistu 10.3.2014 klo 15.03, päivitetty 10.3.2014 klo 15.03