Sosiaalisesti kestävällä innovoinnilla asuinalueiden uudistamiseen

Asuinalueiden kehittämisohjelman vahva viesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden tukemisesta, kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä sekä asukkaiden osallisuuden ja osallistamisen tärkeydestä alueiden kehittämistoiminnassa on toteutettavissa sosiaalisesti kestävän innovoinnin lähestymistavalla.

Tässä hankkeessa rakennetaan verkkopohjainen Sosiaalisesti kestävä innovointi -työkalu. Työkalun rakentaminen perustuu tutkimuskirjallisuuden sekä Asuinalueiden kehittämisohjelman hankkeista ja muista aikaisemmin toteutetuista hankkeista kerättävien empiiristen aineistojen analyysiin. Työkalussa yhdistellään erilaista tarinallista ja audiovisuaalista materiaalia. Työkalu pilotoidaan vuoden 2015 syksyllä.

Työkalulla tuetaan hyvien käytäntöjen levittämistä, kehittämistä ja vakiinnuttamista

Työkalun ensisijainen tehtävä on tukea asuinalueiden kehittämisessä sosiaalisesti kestävään innovointiin liittyvien hyvien käytäntöjen levittämistä ja vakiinnuttamista kentälle, hyvien käytäntöjen edelleen kehittämistä ja uusien hyvien käytänteiden (innovaatioiden) synnyttämistä.

Työkalu on tarkoitettu asuinalueiden kehittämisessä mukana olevien toimijoiden avuksi hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa.  Työkalu on hyödynnettävissä myös koulutus- ja valmennustoiminnassa.

Työkalun lisäksi hankkeessa tuotetaan sisältö yhteen hankkeiden väliseen Teatterisessioon, jossa perehdytään sosiaalisesti kestävään asuinalueiden uudistamiseen. Teatterisession sisältö koostuu teatterillistetuista kohtauksista, jotka on käsikirjoitettu tutkimusaineiston pohjalta. Kohtauksiin liittyy myös yhteistoiminnallista työskentelyä. Teatterisessio videoidaan ja sessiosta kertynyttä materiaalia hyödynnetään työkalussa.  Sessio on mahdollista toteuttaa vuoden 2014 lopussa.

Videoista vinkkejä lähiöiden kehittämiseen

Alla olevat videot Asukkaat kehittäjinä, Virkamies nallepuvussa Lahdessa, Virkamiehen nuorallatanssi Lappeenrannassa ja Virkamies kansainvälisenä agenttina Porissa ovat osa marraskuussa 2015 julkaistavaa Sosiaalisesti kestävän innovoinnin -opasta.

Julkaistu 11.3.2014 klo 13.39, päivitetty 13.7.2015 klo 16.08