Asuinalue lapsiperheiden kokemana - hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä (ASLAKO)

Hankkeessa tapahtuu

Valokuvat kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä asuinaluekokemuksista 1.4.2015
ASLAKO-hankkeen julkaisema raportti pitää sisällään hankkeessa kerättyä hyvinvointiin liittyvää valokuva-aineistoa.
Lue lisää

ASLAKO-hankkeessa tuotetaan tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista. Erityisesti tutkitaan millaisia käsityksiä ja kokemuksia eri asuinalueiden asukkailla on hyvinvointia tuottavista asioista sekä millainen merkitys asuinalueella on asukkaiden hyvinvoinnille.

Lahden kaupungin asuinalueista tutkimuksen kohteena ovat Liipola ja keskusta. Uutta tietoa hyvinvointioppimisesta ja -opettamisesta tarvitaan hyvinvoinnin tukemiseksi sekä syrjäytymistä ennalta ehkäisevän toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Tuotetun tiedon perusteella lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta asuinalueellaan voidaan tukea sekä vahvistaa, ja tukitoimia suunnitella uusista näkökulmista. Hankkeessa työstetään myös lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyyn soveltuvaa toimintamallia, jota voidaan käyttää moniammatillisessa yhteistyössä.  

Kokemuksellista tietoa hyvinvoinnista, asuinalueesta ja palveluista

Hankkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä asioita lapset, nuoret ja vanhemmat itse pitävät tärkeinä omalle hyvinvoinnilleen? Millaista on lapsiperheiden toimijuus ja osallisuus asuinalueillaan?

2. Millaisen merkityksen toimijat antavat asuinalueelleen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kasvu- ja oppimisympäristönä? Millainen merkitys asuinalueella on hyvinvointikokemuksiin?

3. Millaisia palveluita lapsiperheet ja nuoret käyttävät, millaista on niiden saatavuus ja millaisia lisätarpeita heillä on?

Hankkeen toteutustapana on monimenetelmällinen kehittämisorientoitunut käytäntötutkimus. Kokemuksellista tietoa hankitaan useilla eri menetelmillä, muun muassa haastatteluilla, kyselyillä ja valokuvaamalla. Päätutkimusaineisto kerätään lapsiperheiden vanhemmilta, lapsilta ja nuorilta. Hankittua tietoa analysoidaan ja raportoidaan useissa eri vaiheissa hanketta.

Hankkeen aikataulu

Hankkeessa toteutettiin elo-joulukuussa 2013 kohdealueiden kartoitus, ja suoritettiin tutkimusaineistojen hankintaa sekä analyysia.

Vuonna 2014 tutkimusaineistojen hankinta ja analyysi jatkuvat. Analyysien pohjalta työstetään syrjäytymisen ehkäisyyn soveltuvaa toimintamallia, jota pilotoidaan.

Vuonna 2015 toteutetaan toimintamallin uusintakokeilu ja laaditaan loppuraportti.

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

Yhteistyötä tehdään kahden Lahden kaupungin hankkeen kanssa. Koko Liipola oppimisympäristönä -hankkeen tavoitteena on alueellisen segregaation vähentäminen Liipolan asuinalueella, alueen haluttavuuden parantaminen eri asukasryhmien keskuudessa sekä sosiaalisen sekoittumisen lisääminen. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret sekä maahanmuuttajataustaiset. Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta hyvinvointia, osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä edistäväksi.

Julkaistu 21.2.2014 klo 9.43, päivitetty 1.4.2015 klo 13.13