Hyvinvoinnin tekijät – asuinalueen merkitys hyvinvoinnin kokemisessa

Tutkimus kohdistuu Joensuun Rantakylän ja Utran kaupunginosiin. Joensuun kaupunki tavoittelee kyseisten kaupunginosien nostamista arvostetuksi asuinalueeksi. Pyrkimyksenä on luoda alueet, joissa tehdään myönteisiä muutoksia arkipäivän elinympäristössä, asukastoiminta on vireää ja asukkaat arvostavat itseään, toisiaan ja asuinaluettaan. Erityisesti Joensuun kaupunki tähtää alueen ja sen asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden lisääntymiseen.

Tutkimuksen toteutus

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan asuinalueen merkitystä hyvinvoinnin kokemisessa. Tätä tutkimuskokonaisuutta on tarkoitus purkaa auki kolmen tutkimuskysymyksen kautta:

  1. Mitkä tekijät vaikuttavat yksilöiden subjektiiviseen hyvinvointiin? Missä määrin kyseiset tekijät on sidottu määrättyyn asuinalueeseen?
  2. Millainen käsitys asukkailla on omasta asuinalueestaan? Mitkä tekijät vaikuttavat asuinalueen arvostukseen?
  3. Miten asuinaluetta tulisi kehittää, jotta se palvelisi yksilöiden subjektiivista hyvinvointia? Millaisten toimenpiteiden kautta asuinalueen yleinen arvostus lisääntyisi?

Aineiston keruu jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on suorittaa survey-pohjainen kysely Rantakylä-Utran asukkaille. Tavoitteena on saada tietoa kyseisen alueen ihmisten hyvinvoinnin kokemuksesta, mahdollisista sisäisistä eroista sekä ennen kaikkea hyvinvoinnin kokemisen ja asuinalueen ominaisuuksien välisestä suhteesta. Kysely lähetetään 1500 Rantakylä-Utran asukkaalle yksikertaisella satunnaisotoksella.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus suorittaa teema- ja ryhmähaastatteluja. Tässä aineistonkeruuvaiheessa hyödynnetään kyselystä saatuja tuloksia. Haastateltavien etsinnässä tullaan käyttämään apuna kyselystä saatuja kontakteja, mutta tärkeässä roolissa tulevat olemaan myös asukasyhdistykset ja Joensuun kaupungin virastot. Haastattelujen tavoitteena on täydentää kyselystä saatuja tuloksia.

Aikataulu

Tutkimushanke alkoi 1.10.2013 ja se päättyy 31.12.2015. Ensimmäisiä alustavia tuloksia saadaan kesään 2014 mennessä.

Syksyllä 2014 aineistoa analysoidaan tarkemmin. Vuonna 2014 on myös tarkoitus suorittaa haastatteluja Rantakylän ja Utran asukkaille. Vuosi 2015 tullaan käyttämään pääsääntöisesti aineiston analyysiin ja saatujen tulosten kirjoittamiseen.

Julkaistu 21.2.2014 klo 11.32, päivitetty 7.3.2014 klo 12.35