Ostoskeskukset julkisina tiloina

Ajankohtaista hankkeessa

Ostarit uusiksi! Helsinkiläiset lähiöostarit uudistuvat alueen toimijoiden voimin 13.7.2015
Asukkaiden ja tutkijoiden yhteistyössä syntyi malleja ostareiden kehittämiseksi koko Suomessa. Lue lisää Ostoskeskukset julkisina tiloina -hankkeen tuloksista, jotka julkaistiin 2.6.
Lue lisää

Tavoitteena kumppanuuspohjaiset, kansalaislähtöiset ja markkinaehtoiset lähipalvelut asuinalueilla

Hankkeessa tutkitaan Helsingin esikaupunkien lähipalvelujen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia kumppanuuden, kansalaislähtöisyyden ja markkinaehtoisin keinoin. Tavoitteena on osoittaa, että lähiöostarista on mahdollista tehdä palvelupaikka, jonka kilpailuetu perustuu läheisyyden lisäksi ajanmukaisuuteen ja innovatiivisuuteen.

Kohteina Pohjois-Haagan, Laajasalon ja Myllypuron ostoskeskukset

Hankkeen kohteina ovat Pohjois-Haagan, Laajasalon ja Myllypuron ostoskeskukset. Ne edustavat erilaisia ostarien tyyppejä, tilanteita ja kehityskuvia. Kohteet valittiin Helsingin lähiöprojekti ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa käydyn keskustelun sekä ostoskeskusten kartoituksen pohjalta.

Kohteiden kehittämiseksi on tehty kolme kehityspolkua:

Pohjois-Haagassa ostari toimivaksi lähipalvelukeskukseksi

Pohjois-Haagassa tehtävänä on muuttaa rakennushistoriallisesti arvokas mutta rapistunut ja kapakoitunut ostari jälleen toimivaksi lähipalvelukeskukseksi tilanteessa, jossa lähelle on tullut iso kauppakeskus mutta myös kaavoitettu uusia asuinrakennuksia. Suunnitelmana on siirtää ostarille kirjasto, joka yhdessä työväenopiston kanssa antaisi ostarille vetovoimaa ja tarjoaisi alustan asukastoiminnalle. 

Laajasalossa ostari osaksi tiivistä keskustaa

Laajasalossa vanha ostari aiotaan purkaa ja rakentaa ”bulevardisoidun” Laajasalontien varteen uusi ostoskeskus osaksi tiivistä keskustaa.  Tämä antaa mahdollisuuden tavoitella uutta kauppakeskuskonseptia, jossa julkisten ja yksityisten palvelujen integrointiin voidaan kiinnittää erityishuomiota. Tavoitteena on myös saada siirrettyä nyt vanhalla ostarilla toimiva asukaslähtöinen ja osuuskuntamuotoinen ruokapiiritoiminta tulevaan kauppakeskukseen sen toiminnalliseksi sydämeksi.

Tutkimuksessa analysoidaan ostareiden tilanne ja luodaan niille kehityskuvat, joita lähdetään edistämään yhdessä toimijoiden kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on muuttaa ostareita paremmiksi palvelupaikoiksi ja mallintaa synnytetyt prosessit sovellettaviksi muilla ostareilla. Samalla tuotetaan tietoa siitä, miksi ostareiden kehittäminen ei onnistu, jos niin käy. Konkreettisen kehittämisprosessin kautta saadaan yksityiskohtaista ja oppivaa tietoa, jonka pohjalta ostareita on realistisempaa jatkossa kehittää.

Myllypurossa ostari uudistetaan ammattimaiseksi kauppakeskukseksi

Myllypurossa tutkitaan, miten siellä toteutettiin ostoskeskusuudistus ammattimaisesti operoiduksi kauppakeskukseksi, jotta mallia voitaisiin paranneltuna soveltaa muualla. Tehtävänä on selvittää ja kuvata jälkikäteen jo toteutunut prosessi.

Toteutus ostarifoorumien avulla

Hankekauden 1.7.2013 – 30.6.2014 aikana luodaan kullakin alueella kumppanuuspohjainen yhteiskehittelyprosessi, ostarifoorumi, jonka kautta kehityskuvia pyritään toteuttamaan. Suunnitelmat ja niihin tähtäävät yhteiskehittelyprosessit muotoillaan malleiksi, joita voidaan soveltaa Helsingin ja muiden kaupunkien ostoskeskuksilla.

Julkaistu 10.3.2014 klo 12.53, päivitetty 13.7.2015 klo 11.14