Kaupunkikumppanuutta! - Iäkäs asukas, nuoret ja paikallinen palvelujärjestys

Kaupunkikumppanuus on määrittynyt osallisuudeksi, jolla on vaikuttavuutta. Kysymys on suhteesta, jossa eri osapuolet hyötyvät toteutetuista käytänteistä tai ratkaisuista. Kaupunkikumppanuus merkitsee myös tavoitetta, odotusta urbaanista lisäarvosta sekä verkostoa muutoksen välineenä. Uutena painotuksena tutkimuksessa nostetaan esiin täydennysrakentaminen ja YIMBY-toiminta (Yes in My Back Yard) Helsingissä (liityntä: Helsingin yleiskaava, Helsinki 2050).

Suunnitellut sekä toteutuneet hankkeet rinnastetaan Maunulan kaupunginosassa tapahtuneeseen kehittämistyöhön. Tutkimuksessa kartoitetaan vuosina 2014–2015 asuinalueen, erityisesti Maunulan, ja palvelujärjestelmän elinvoimaa ja eheyttä vahvistavia sosiaalisia, kulttuurisia ja tilallisia tekijöitä.

Ikäkumppanuus tarkastelun kohteena

Onko vanhojen ja nuorten kohtaamisen tarvetta perheen ja suvun ulkopuolella ja missä tiloissa tämä voi toteutua? ”Ikäkumppanuuden” tarkasteluun sisältyy haaste lisätä eri sukupolvien edustajien mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa yhdessä. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen levittämisen myötä vaikuttaa myönteisesti mahdolliseen ikäsegregaatioon esikaupunkialueilla. Hankkeessa on esillä paikallinen kehittämistyö ja senioriasuminen sukupolvien kohtaamisen näkökulmasta kuvattuna.

Tutkimuksen toteutus

Aineistona ovat mm. teema- ja asiantuntijahaastattelut, havainnointi-/kuvamateriaali ja esimerkiksi nuorten visuaalis-tekstuaaliset kommentit vanhuudesta. Koottavan valokuva-aineiston kautta voidaan rakentaa alueidentiteettiä, nyt konkreettisesti Maunulassa. Jatkotutkimusaihiona on kaupunginosakohtaisten asukastalojen mahdollisten tulevaisuuksien selvittäminen. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on verkkokaupan merkitys ikääntyvien arjessa.

Selvitettävät tutkimusteemat raportoidaan itsenäisinä kysymyksinä sekä osana laajempaa kirjallista kokonaisuutta.

Julkaistu 21.2.2014 klo 12.31, päivitetty 13.7.2015 klo 10.34