Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla

Ajankohtaista hankkeessa

Alustavia havaintoja laadullisen haastatteluaineiston perusteella 13.7.2015
Edullinen asuminen, hyvät palvelut ja sijainti vetivät muuttajia Espoon keskukseen. Alueelta muualle muuttaneet hakeutuivat lähemmäksi työ- tai opiskelupaikkaa tai muuttivat rivi- tai omakotitaloon. Tämä on selvinnyt Kuluttajatutkimuskeskuksen muuttoliikehankkeen "Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla" osatuloksista.
Lue lisää

Tutkimuksessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan pääkaupunkiseudun muuttovirtojen eriytymistä ja valikoivuutta asuinaluekontekstissa vuosina 2002–2013. Uusimman tutkimustiedon mukaan pääkaupunkiseudun alueiden sosioekonomiset resurssierot ovat kasvaneet etenkin siellä mistä on muutettu eniten muihin kuntiin. Tämä viittaa valikoivan muuttoliikkeen vaikuttavan voimakkaasti alueelliseen eriytymiskehitykseen. Valikoivaa muuttoliikettä ja sen pitkän ajan vaikutuksia asuinalueiden eriytymiskehitykseen ei ole Suomessa aiemmin tutkittu.

Uutta tietoa eriytymiskehityksestä  asuinalueittain

Tutkimushankkeessa tuotetaan uutta, tutkimukseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa tietoa segregaatiokehityksestä asuinaluekontekstissa. Tavoitteena on selvittää pääkaupunkiseudun lähtö- ja tulomuuttoa sekä pääkaupunkiseudun sisäistä muuttoa, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä jäsentää lähtö- ja tulomuuttoon liittyviä asukastyyppejä elämäntilanteineen ja -tarpeineen. Muuttovirtoihin ja muuttotapahtumaan liittyviä tekijöitä tarkastellaan sekä tilastoaineistojen avulla että yksilötasolla, ihmisten arvojen, asenteiden, tarpeiden ja inhimillisten käyttäytymisprosessien pohjalta.

Pääkaupunkiseudun kaupungit hyötyvät hankkeen tuloksista saadessaan asuinaluekohtaista tietoa alueen työntö- ja vetovoimatekijöistä, sosioekonomisesta kehityksestä ja sen segregaatiota aiheuttavista kytkennöistä. Kunnat voivat hyödyntää tutkimustietoa asuinalueidensa kehittämisessä, suunnittelussa ja muutosten ennakoinnissa.

Tutkimustuloksia voidaan myös soveltaa pääkaupunkiseudulla ja muilla suurilla kaupunkiseuduilla strategisessa suunnittelussa, kaavoituksessa ja alueellisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyssä. Hankkeessa syntyy tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää väestörakenteen tasapainottamisessa sekä asunto- ja palvelurakenteen monipuolistamisessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää myös ennakoivana arviointitietona jo laadituille suunnitelmille tai ideoille.

Syvempää tietoa suunnitteluun, kehittämiseen ja eriytymisen ehkäisemiseen

Syventävä tutkimus kohdistetaan Espoon keskuksen ja Vantaan Länsimäen alueille. Myös tässä osiossa syntyvää tutkimustietoa voidaan hyödyntää myös muiden kaupunkiseutujen strategisessa suunnittelussa, asuinalueiden kehittämisessä ja toimissa, joita tarvitaan negatiivisen segregaatiokehityksen ehkäisemiseksi.

Tutkimus toteutetaan vuosien 2013 - 2015 välisenä aikana Kuluttajatutkimuskeskuksessa.

Julkaistu 11.3.2014 klo 16.01, päivitetty 13.7.2015 klo 10.43