Espoon keskuksen kehittämisprojekti – visioista tekoihin

AJANKOHTAISTA HANKKEESSA

Toimintaraportti vuodelta 2014 (pdf)

Espoon keskuksen kaupunkikuvaa ja -rakennetta on kehitetty määrätietoisesti 2000-luvulla. Suvelassa kehittämistyötä on tehty tehostetusti vuodesta 2007 lähtien ja vuosina 2008–2011 alue sai tukea valtion lähiöohjelmasta. Espoon aseman uudistaminen, radan eteläpuolisten alueiden täydennysrakentaminen ja kauppakeskusten laajentaminen ovat lisänneet alueen vetovoimaisuutta. Pitkäjänteinen kehitystyö alkaa näkyä myös Suvelassa. Palvelutarpeita koskevan kokemusperäisen tiedon lisäksi monet indikaattorit antavat kuitenkin yhä monia perusteluita kohdistaa sosiaalista eheyttä koskevia toimenpiteitä Espoon keskuksen alueelle.

Espoon kaupunki hyväksyttiin 22.1.2013 Asuinalueiden kehittämisohjelmaan 2013–2015, kohteena Suvela ja Kirkkojärvi sekä aseman seutu. ARAn 8.5.2013 kehittämisavustuksen lisäksi Espoon kaupungille on myönnetty 19.12.2013 ohjelmaan liittyvä kertaluonteinen investointiavustus. Taloudellisen tuen lisäksi asuinalueohjelman hanketapaamisilla ja verkostoyhteistyöllä on suuri merkitys Espoon toimenpidekokonaisuudessa.

Tulevaisuuden visioista suuntaviivat kehittämiselle

Vuonna 2012 valmistunut Espoon keskuksen visio 2030 ja vuotta aiemmin valmistunut Suvela-visio 2035 luovat lähivuosien suuntaviivat alueen kehittämiselle. Näiden teemat – paikallisuus, julkinen tila, kestävyys ja asukkaat osallisina – ovat hyvin linjassa Asuinalueiden kehittämisohjelman tavoitteiden kanssa.

Espoon hankkeen tavoitteena on:

  • vauhdittaa konkreettisia toimenpiteitä kohdealueen lähiympäristön laadun ja hoidon tason nostamiseksi,
  • edistää alueen asukkaiden sosiaalista hyvinvointia sekä turvallisuuden tunnetta,
  • vahvistaa palvelutarjontaa sekä lisätä nuorten ja monikulttuurisuuden huomiointia alueen kehittämisessä,
  • hyödyntää täydennys- ja korjausrakentamisen sekä käyttötarkoitusten muutosten tarjoamat mahdollisuudet alueen,
  • vahvistaa alueidentiteettiä, yhteisöllisyyttä sekä alueen imagoa,
  • syventää poikkihallinnollista yhteistyötä kehittämistyössä ja parantaa lähiökehittämistyön toimintaedellytyksiä Espoon kaupungilla.

Kirkkojärvi, Espoo

Kirkkojärvi

Visioista tekoihin

Aluetta kehitetään laadittujen visioiden suuntaamana yhteistyössä yritysten, asukkaiden ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Lähtökohtana poikkihallinnollisessa kehittämistyössä on asuinympäristön viihtyisyyden ja laatutason nosto. Konkreettisia toimenpiteitä ovat julkisen ympäristön kohentaminen, täydennysrakentaminen ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen. Asuinalueohjelman tavoitteiden mukaisesti haetaan uusia tapoja vahvistaa alueen palvelutarjontaa mm. tilojen uusiokäytöllä. Nuorten kasvun vahvistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Kehittämistoimenpiteitä tuetaan seuraavilla tutkimusyhteistyöhankkeilla:

  • Välittävät Valittavat Verkostot (VVV) / Laurea-ammattikorkeakoulu.
  • Elinvoimaisen alueen tilat (ELINAT) / Aalto-yliopisto.
  • Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla / Kuluttajatutkimuskeskus.
  • Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä – asukkaiden näkemykset ja valinnat pääkaupunkiseudulla / Helsingin yliopisto.

Kehittämistyön organisoinnista ja resursoinnista

Asuinalueohjelmaan on Espoon keskuksen alueelta kytketty yli 30 osahanketta, taloudellisten panostusten painopisteen ollessa fyysisen ympäristön rakenteellisessa uudistamisessa, palvelutarjonnan vahvistamisessa sekä uusien, innovatiivisten tilaratkaisujen tuomisessa alueelle. Keskeisinä työtä koordinoivina ja ohjaavina henkilöresursseina toimivat Espoon keskuksen projektinjohtaja ja Asuinalueohjelmasta vastaava projektipäällikkö, jotka molemmat työskentelevät teknisen ja ympäristötoimen esikunnassa. Kaupunkitasolla lähiökehittämiselle pyritään löytämään tarkoituksenmukaiset organisointi- ja yhteistyömuodot sekä nivomaan kehittämistyö osaksi uusia koko kaupunkia koskevia poikkihallinnollisia ohjelmia.

Espoon asunnot 24.9.2013

TUTKIMUSHANKKEET

Elinvoimaisen asuinalueen tilat (ELINAT)

Aalto yliopiston ELINAT‑tutkimushanke tarkastelee asuinalueiden kehittämistä paikallisessa kontekstissa. Erityisesti tutkitaan asukastilojen tuottamista, käyttöä ja kehittämisen edellytyksiä syrjäytymisvaarassa olevilla kaupunkialueilla. Lue lisää

Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä

Tutkimus tuottaa lisätietoa erityisesti kantaväestön asumisvalinnoista ja asuinalueilla viihtymisestä sekä valikoivasta muuttoliikkeestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä pääkaupunkiseudulla. Lue lisää

Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla

Tutkimuksessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan pääkaupunkiseudun muuttovirtojen eriytymistä ja valikoivuutta asuinaluekontekstissa vuosina 2002–2013. Tavoitteena on tuottaa uutta, tutkimukseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa tietoa segregaatiokehityksestä asuinaluekontekstissa. Lue lisää

Välittävät Valittavat Verkostot

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään asukkaiden osallisuutta alueen kehittämisessä, verkostomaista kehittämistyön mallia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä tehokkaita muotoja eri toimijoiden yhteistyölle. Lue lisää

Julkaistu 10.1.2014 klo 16.31, päivitetty 5.2.2015 klo 11.01