KAKETSU – KAukovainion KEstävä TulevaiSUus

Kaukovainion Kestävä Tulevaisuus (KAKETSU) oli Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) toteuttama hanke, jonka tavoitteena oli parantaa Oulussa sijaitsevan lähiön Kaukovainion asuinympäristöä ja viheralueita kehittämällä suunnittelun asukaslähtöisyyttä sekä luomalla malleja monikäyttöisten, ekologisten ja yhteisöllisten viheralueiden suunnitteluun. 

Maisemasuunnittelijaopiskelijoita ja osallistettuja asukkaita

KAKETSUssa laadittiin Kaukovainion kaupunginosan viheralueita ja pihoja koskevia selvityksiä ja konkreettisia maisema- ja viheraluesuunnitelmia Oulun kaupungin, alueen taloyhtiöiden sekä kiinteistöjen omistajien hyödynnettäväksi. Hanke kytkettiin tiiviisti Oamkin maisemasuunnittelun tutkinto-ohjelman opintoihin ja se tarjosi aidon oppimisympäristön, jossa toimittiin yhdessä työelämän kanssa.

Oulun kaupungin lisäksi tuloksia voivat hyödyntää alueen taloyhtiöiden ja kiinteistöjen omistajat. Hankkeen avulla eri asukasryhmät saatiin osallistumaan oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja monikäyttöisten viheralueiden suunnitteluun. Osallistamismenetelmien sekä metsälähiöiden ominaispiirteiden säilyttämistä koskevia arviointeja voidaan hyödyntää laajalti vastaavissa kehittämishankkeissa sekä rakennuskohteissa.

Kävelyjä, kyselyjä ja muita menetelmiä

Hankkeen tutkimuksen kohteena olivat osallistavan suunnittelun menetelmien hyödyntäminen mahdollisuudet viheraluesuunnittelussa eri asukasryhmillä. Kohderyhmien tavoittamiseksi ja mielipiteiden kartoittamiseksi käytettiin erilaisia osallistamismenetelmiä kuten kävelykierroksia, haastatteluja ja kyselyjä. Tämän lisäksi järjestettiin työpajoja ja yleisötilaisuuksia. Edellä mainitut menetelmät soveltuivat hyvin viheralueiden kehittämiseen. Paikkatietopohjaiseen Harava-kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia. Kysely osoittautui soveltuvan hyvin kokemusperäisen tiedon keräämiseksi mutta myös eri ikäluokkien osallistamiseen, Maahanmuuttajataustaisille järjestettiin työpajoja, joissa käytettiin kuviin pohjautuvia osallistamisen menetelmiä kieliongelmien välttämiseksi.

Haasteeksi osoittautui pikemminkin kohderyhmän tavoittaminen kuin menetelmien sopivuus. Kullakin menetelmällä on hyvät puolensa ja puutteensa. Menetelmän valintaan tuleekin kiinnittää huomiota kohderyhmän ja kohteen mukaan.

Vihertehokkuus työkaluna piha-aluesuunnittelussa

Yleisemmin hyödynnettävissä ovat myös tutkimustulokset metsälähiön pihojen ja viheralueiden ominaispiirteistä ja niiden merkitys alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden osatekijänä. Asuinalueen vihreyden turvaamiseksi ja monipuolisen viherrakenteen säilyttämiseksi voidaan viheralueiden suunnittelun ohjauksessa käyttää vihertehokkuutta yhtenä työkaluna. Viherkerroin-työkalua voitaisiin soveltaa asemakaavoituksessa täydennysrakentamisen yhteydessä määrittelemällä alueelle vihertehokkuustavoite, joka varmistaisi sille riittävän viherpinta-alan ja kompensoisi tontin rakentamisen alle jäävän osuuden joillain korvaavilla viherelementeillä. Nämä elementit eivät välttämättä sovi sellaisenaan täydennysrakennettaville alueille, vaan paikallisia ja alueellisia olosuhteita ilmentämään voidaan tarvita mahdollisesti uusia elementtejä ja vihertehokkuuden tavoitearvoja.

Kaukovainion metsälähiön identiteettiin vaikuttaa puisto- ja metsäalueiden vihreyden lisäksi väljästi rakennetut avoimet piha-alueet. Kaukovainion kerrostalopihoille laadittiin yleispiirteiset kunnostusohjeet ja pohdittiin kehitysideoita, jotka huomioivat alueen modernit piirteet säästäen lähiön rakennusajan tyypillisiä elementtejä mahdollisuuksien mukaan. Piha-alueiden väljyys, rajaamattomuus ja luonnonläheisyys ovat tärkeitä elementtejä Kaukovainion ilmeelle, mutta niiden säilyttäminen voi olla haasteellista, koska suunnitellun täydennysrakentamisen vuoksi kortteleiden piha-alueet muotoutuvat osaksi uudelleen. Pihojen uudistusten suunnittelu tai peruskorjaaminen ryhmäkorjaushankkeena voisi olla myös yksi tapa yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi.

Toteuttaja
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Oulun kaupungin Tulevaisuuden Kaukovainio -hanke ja Oulun yliopiston EHED-hanke

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

KAKETSU – KAukovainion KEstävä TulevaiSUus -hanke

Kemppainen, A. 2015. Monikulttuuristen ryhmien osallistaminen viheraluesuunnittelussa : Case Oulun Kaukovainio. Oulun ammattikorkeakoulu.
Pehkonen L. 2015. Green Factor -työkalun kehittäminen vanhoille, täydennysrakennettaville asuinalueille: Case Kaukovainio. Oulun ammattikorkeakoulu.
Koskelo, Anni-Mari. 2015. Selvitys ryhmäkorjaushankkeiden soveltumisesta kerrostalopihoille : Esimerkkinä Kaukovainion kortteli numero 39. Oulun ammattikorkeakoulu.
Sillankorva, A. 2014. Monikäyttöinen viheralue. Oulun ammattikorkeakoulu.
Lustig, S. 2015. Kaukovainion viheralueiden koettu turvallisuus. Oulun ammattikorkeakoulu
Ylikauppila, J. &Turunen, N. 2015. Kaukovainion metsälähiön piha-alueiden inventointi. Oulun ammattikorkeakoulu.
Rautakoski, A. 2016. Taloyhtiön pihasaneeraus : Esimerkkikohteena As Oy Kananlaulu. Oulun ammattikorkeakoulu.
 

Julkaistut artikkelit

Kaketsu parantaa Kaukovainion viihtyisyyttä, Aito-lehti
Opiskelijat kaupunkilähiön viherympäristöä kehittämässä, ePooki
Kaukovainiosta viihtyisämpi yhteistyöllä, Oamkin aluevastuuraportti
Kaukovainion kestävä tulevaisuus, Tutkitusti parempi lähiö -julkaisu

 

 

Julkaistu 30.11.2016 klo 9.22, päivitetty 5.12.2016 klo 9.55