Eheyttämisen edellytykset (EHED)

Eheyttämiselle edellytyksiä

Täydennysrakentamiselle ja sen suunnittelulle luodaan edellytyksiä esimerkiksi työstämällä kontekstia, keskeisimpien toimijoiden yhteistyön lähtökohtia ja käytännön yhteistyön reunaehtoja – siis koko toimintaympäristöä.

Eheyttämisen edellytykset -tutkimushankkeessa on tarkasteltu sellaisia menettelyjä, joiden valinnasta olisi hyvä sopia aluekehityshankkeiden suunnitteluvaiheessa tai jo täydennysrakentamisen suunnittelun toimintaympäristöä kehitettäessä. Hankkeessa on tutkittu Kaukovainion lähiön täydennysrakentamista tukevaa toimintaympäristöä, joka koostuu seuraavista tekijöistä:

  • Kontekstin mahdollisuudet ja rajoitteet
  • Keskeisimpien toimijoiden yhteistyön lähtökohdat
  • Käytännön yhteistyön reunaehdot

Tohtorikoulutettava Hanna Kosunen on tutkinut kaupunkiuudistuspolitiikkojen kehityskaarta ja strategioita, joilla voidaan lähestyä markkinatilanteeltaan seisahtuneen lähiön kehittämistä. Hän on hyödyntänyt muuan muassa asiantuntijahaastatteluja ja tohtorikoulutettava Tiina Hotakaisen kokoamaa kansainvälisiä aluekehityskohteita kuvaavaa aineistoa.

Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola on mallintanut alueidenkäytön suunnittelun ja hyvinvointia edistävien palvelujen työntekijälähtöistä yhteistyötä. Hän on hyödyntänyt aineistonaan erityisesti Tulevaisuuden Kaukovainio -hanketta.

Tutkimusavustaja Karri Hakala selvitti mahdollisuuksia riittävän suuren lisärakennusoikeuden muodostamiseksi täydennysrakennettavaan kortteliin perehtymällä asunto-osakeyhtiöiden yhteistyöhön perustuvien, kiinteistönrajoja häivyttävien pihasuunnittelu- ja pysäköintiratkaisujen taloudellishallinnollisiin edellytyksiin.

Kaupunkiuudistusstrategiat

Tutkimushankkeessa on tunnistettu neljä erilaista kaupunkiuudistusstrategiaa, joilla voidaan jäsentää markkinatilanteeltaan seisahtuneen lähiön kehittämistä:

  • Valtiojohtoinen kaupunkiuudistus, jossa alueellinen yhteistyö on valtion tavoitteiden toteutuksen väline.
  • Kiinteistövetoinen kaupunkiuudistus, jossa alueellisen yhteistyön tavoitteena on parantaa alueen taloudellista kilpailukykyä ympäristössään.
  • Yhteisövetoinen kaupunkiuudistus, jossa alueellisen yhteistyön tavoitteena ei ole taloudellinen kannattavuus, mutta mahdollisesti palvelukuorman jakamisesta saatava hyöty.
  • Integroitu kaupunkiuudistus, jossa valtiojohtoinen, kiinteistövetoinen ja yhteisövetoinen kaupunkiuudistus nivotaan yhteen. Alueen yhteistyön tavoitteena on tällöin edistää alueen elinvoimaisuutta ja omatoimisuutta sekä kehittymistä luontevaksi osaksi yhdyskuntarakennetta.

Lisäksi lähiökehittämisen lähestymistapa on riippuvainen alueen markkinatilanteesta (nouseva-laskeva). Täydennysrakentamishankkeet näyttävät voivan toteutua vasta, kun asuinalueen imago vastaa uudisrakennettavien asuntojen arvoa.

Lähiökehittämisen lähestymistapa on riippuvainen myös kehittäjien suhtautumisesta markkinoihin (markkinakriittinen-markkinajohtoinen), ja markkinaorientaation valinta ohjaa lähiökehittämiseen sisältyvää monialaista yhteistyötä.

Elämänilmiöiden tai niihin liittyvien tarpeiden luokittelut eivät sellaisenaan vastaakaan alueidenkäytön suunnittelun ja hyvinvointipalveluiden yhteistyön rakenteita, vaan yhteistyölle voidaan tunnistaa kaupunkikehittämisen prosesseihin mukautuvat motiivit.

Huomio on kiinnitettävä lähiökehittämisen alkuvaiheisiin, jolloin on tunnistettava ja valittava markkinatilanteeseen soveltuva kaupunkiuudistuksen strategia. Myös aluebrändäys tukee lähiökehittämistä.

Toteuttaja
Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta
Vastuullinen johtaja professori Helka-Liisa Hentilä, yhdyshenkilö tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Tulevaisuuden Kaukovainio -hanke, Oulun kaupunki
KAKETSU – KAukovainion KEstävä TulevaiSUus, Oulun ammattikorkeakoulu

 

Julkaistut artikkelit ja lähdetiedot

Kosunen, Hanna – Hirvonen-Kantola, Sari – Hentilä, Helka-Liisa (in press 3.10.2015) Preconditions of Urban Infill in Residential Areas with Low Market Position. Julkaisussa: DATUTOP 34. Tampere University of Technology, Tampere.

Hirvonen-Kantola, Sari (2014) Kohti sujuvaa alueidenkäytön suunnittelun ja hyvinvointipalvelujen yhteistyötä. In: Hentilä, Helka-Liisa et al. (Toim.): Proceedings of the 6th Symposium of Architectural Research 2014: Designing and Planning of the Built Environment for Human Well-Being. University of Oulu, Oulu, s. 104-118.     

Julkaistu 30.11.2016 klo 9.35, päivitetty 5.12.2016 klo 9.55