Kaupunkikehittäminen paikallisessa kontekstissa: ELINAT (Elinvoimaisen alueen tilat)

ELINAT-tutkimus tarkasteli lähiön muutosta suhteessa ympäröivään kaupunkiin, asuinalueiden kehittämisen uusia haasteita sekä uusia osallistumisen ja kehittämisen malleja.

Hankkeessa tutkittiin erityisesti Espoon keskuksen ja Turun Pansio-Pernon alueen kehittämistä. Molemmissa tapauksissa tarkastelua pohjustettiin tilastollisella aineistolla. Espoon keskuksen osalta keskeinen kysymys on kaupunkiympäristön elävöittäminen. Kauppakeskusten ja virastoalueen välistä yhteyttä ja alueen sisäisiä yhteyksiä voidaan parantaa monin keinoin. Myös alueen iltakäyttö todettiin tärkeäksi ja parannuksia kaipaavaksi. Pansio-Pernon vaikeutena ovat monet kehittämisen rajoitteet, koska alue on myös toimiva tuotantoympäristö. Pansio-Pernoa varten kehitettiin "pyöreän pöydän malli", jonka ideana on tarkastella laajasti tarjolla olevia resursseja, yhdistää eriaikaisia kehittämispanoksia ja sovittaa asuinalueen sisäinen kehittäminen koko kaupunkialueen kehittämiseen.

Yleisemmästä näkökulmasta tutkittiin yhteisöllisyyden muuttuvia tulkintoja ja muuttuvaa suhdetta kaupunkiympäristön paikkoihin. Yhteisöllisyyden edistäminen on säilynyt asuinalueiden kehittämisen tärkeänä tavoitteena. Tarkastelussa varsinkin erilaiset kohtaamispaikat osoittautuvat monin tavoin merkityksellisiksi.

Viimeisessä tutkimusosiossa palattiin hyvin keskeiseen lähiökehittämisen kysymykseen: kielteisiin mielikuviin ja lähiön stereotyyppiseen ymmärtämiseen. Mielikuvia voi kuitenkin muuttaa, ja myös lähiöiden vanheneminen ja lähiöympäristön muutos luo uusia mahdollisuuksia kehittämiselle.

Lähiön ja ympäröivän kaupungin monitahoinen suhde

Tutkimus auttaa jäsentämään lähiön ja ympäröivän kaupungin monitahoista suhdetta ja tarjoaa uusia näkökulmia kehittämiseen. Espoon keskuksen osalta löydettiin tapoja yhdentää kaupunkiympäristöä. Pansio-Pernoa varten luotiin uusi näkökulma poikkeukselliseen tilanteeseen. Yhteisöllisyyden tarkastelu liittää lähiön ja tiiviin kaupungin toisiinsa. Lähiön mielikuvat kaipaavat edelleen tarkistamista, etenkin lähiökannan vanhetessa.

Kehittämistilanteet muuttuvat yhä monimuotoisemmiksi, eikä kehittämissä useinkaan voi rajautua vain lähiön sisälle.

Toteuttajat
Aalto-yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK
Ilona Akkila, Jukka Hirvonen, Mervi Ilmonen, Johanna Lilius, Mikko Mälkki, Markku Norvasuo (hankkeen johtaja)

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Molemminpuoleinen ohjausryhmäosallisuus Välittävät Valittavat Verkostot -hankkeen kanssa,
Turun Pansio-Pernoon kohdistuneet hankkeet.

 

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

Julkaisut ja raportit
Akkila, Ilona; Hirvonen, Jukka; Ilmonen, Mervi; Lilius, Johanna; Mälkki, Mikko ja Norvasuo Markku (2016). Lähiö ja kaupunki – asuinalueen rajat muutoksessa. Espoo: Aalto-yliopisto.

Akkila, Ilona; Hirvonen, Jukka; Ilmonen, Mervi; Lilius, Johanna; Mälkki, Mikko ja Norvasuo Markku (2016). Elinvoimaisen alueen tilat (ELINAT): kaupunkikehittäminen paikallisessa kontekstissa. Teoksessa Tutkitusti parempi lähiö – Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu, 121–128. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja ympäristöministeriö.     
 

Julkaistut artikkelit ja lähdetiedot
Norvasuo, Markku, & Mälkki, Mikko (2015). Telakkateollisuus yhdyskunnan ytimenä. Turun Pansion telakat ja alueen asuntorakentaminen 1940-luvulta 1970-luvulle. Tekniikan Waiheita, 33(2 kesäkuu), 26–35.

Mälkki, Mikko, & Norvasuo, Markku (2014). Rapid industrial change and urban expansion: The Pansio shipyards in Turku, Finland. Teoksessa Technology in Times of Transition (157–166). Braşov: Transilvania University of Brasov.

    

Julkaistu 28.11.2016 klo 11.05, päivitetty 5.12.2016 klo 9.35