Kuulumisia Lahden työpajasta

Arjen keskiössä -hankkeen Lahden työpaja järjestettiin 5.11.2012. Työpajaan osallistui noin 50 henkilöä. Edustettuina olivat palvelunkäyttäjät, palveluntuottajat, kaupungin vammaispalvelut sekä tekninen ala.  Lahdessa työpajatyöskentelyyn osallistui erityisen runsaasti kehitysvammaisia nuoria.  Lisäksi työpajassa oli edustus kaikista hankkeessa kumppaneina olevista kunnista/kuntayhtymistä. Myös ARA oli Lahden työpajassa vahvasti edustettuna.

Sari Niinistö, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Lahden kaupunki

”Lahden kaupungin vammaispalvelut ovat voimakkaasti uudistumassa. Keskeisenä asumista koskevana muutoksena on, että kuntayhtymän yksiköt siirtyvät osaksi kaupungin omaa palveluntuotantoa. Lisäksi palvelunohjauksessa on tapahtumassa muutoksia. Muutosprosessi mahdollistaa uudistaa palveluita eheämmäksi kokonaisuudeksi. Arjen keskiössä -hanke tukee Lahdessa  tätä muutosta. Erityisesti hankkeen toivotaan tuottavan uusia ratkaisuja lapsuudenkodeissa asuvien nuorten henkilöiden tulevaan asumiseen sekä sellaisille tällä hetkellä asumisyksiköissä asuville henkilöillä, jotka eivät hyödy tai tarvitse tämän muotoista asumispalvelua.

Lahden osahankkeen tavoitteina on palvelutarpeen arviointi uusin menetelmin, asiakkaan kuuleminen, olemassa olevan asuntokannan tarkistaminen ja uusien mahdollisuuksien kehittäminen. Keskeisenä tavoitteena on normaalin elämän mahdollistaminen kehitysvammaisille ihmisille, heidän unelmiensa ja toiveidensa mukaisen arjen luominen. Sitoutuminen tässä hankkeessa työskentelyyn tuo konkreettisia mahdollisuuksia vammaiselle henkilölle elää parempaa arkea. Keskeisenä tavoitteena ja haasteena on myös asennemuutoksen tuottaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän päästään ainoastaan jos jokainen meistä esittää itselleen kysymyksen ’Mitä minä olen valmis tekemään, jotta kaikilla kuntalaisilla olisi tasa-arvoiset elämisen edellytykset? Mitä minä olen valmis tekemään, jotta jokaisella meillä olisi toimiva asunto ja asuinympäristö? Millainen minä olen naapurina, lähimmäisenä, viranhaltijana ja päättäjänä?’”

Kari Salmi, johtaja, rahoituksen toimiala, ARA

”Kunnat ovat vahva yhteistyökumppani ARAlle. Kuntien palveluasumisen järjestämiseen liittyvät ongelmat tulevat näkyville ARAssa, ja haluammekin työskennellä kanssanne näiden asioiden parissa. Keskeisinä näyttäytyvät kilpailutukseen, kaavoitukseen ja asuntojen sijoittamiseen liittyvät kysymykset. Valitettavasti myös asenteet ovat olleet viime aikoina vahvasti esillä, naapurit kun eivät välttämättä ole ottamassa kehitysvammaisia vastaan.

ARAlla pyrkimyksenä on kehitysvammaisten asumisessa liikkua pienempiin yksikkökokoihin. Keskeisinä periaatteina pidämme sitä, että suunnittelussa lähdetään asukkaiden tarpeista, eikä asumista sijoiteta leimaavasti. Nämä periaatteet saattavat asettua ristiriitaan kunnan pyrkimysten kanssa, usein kun kunnissa ajatellaan, että erityisryhmien asumisen keskittäminen tuottaa palveluntuotantoa koskevia säästöjä.

Arjen keskiössä -hanke on ARAn kehittämishanke, aralaisten mielestä erinomainen hanke, joka liittyy kiinteästi meidän perustoimintaamme, hyvän asumisen tuottamiseen.  Meidän tulokulma on tukea seinien syntymistä, mutta haluamme olla mukana sellaisessa toiminnassa joka edesauttaa laajemmin hyvän elämän syntymistä.”

Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto

”Arjen keskiössä on pitkä hanke, jolle asetettu kunnianhimoisia tavoitteita. Tässä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa etsitään uusia asumisen ja elämisen ratkaisuja, työskennellen neljän kunnan alueella.  Arjen keskiössä tarkoittaa yksinkertaisesti hyvän naapuruston kehittämistä. Hankkeessa pyritäänkin palaamaan tavallisten sanojen käyttämiseen, sillä kyse on tavallisten oikeuksien toteutumisesta ihmisten arjessa, heidän elämässään.

Hankkeen työpajoissa lähtökohtana on tutkia asumista arjen näkökulmasta. Tällä viitataan siihen, että asumisessa seinät yksinään eivät riitä, vaan on tarkasteltava myös sitä, mitä asuinalue mahdollistaa vapaa-ajan ja ihmissuhteiden näkökulmista. Tavoitteena on muuttaa myös tapaa, jolla palveluita suunnitellaan. Näemmekin, että asumisen suunnittelussa on ensisijaista kysyä, mitä ihmiset haluavat elämältään, ja vasta toissijaisesti, mitä palveluita he tarvitsevat näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Palvelut onkin nähtävä siltoina lähiyhteisöön.”

Kimmo Rönkä, Movense oy

”Tämän päivän työskentelyssä on keskeistä uuden luominen, luovuuden valjastamisesta uusien ideoiden ja innovaatioiden tuottamiseksi. Luovuuden käsite onkin mahdollista purkaa sanoihin LUOVU ja OTA UUS. Näenkin, että juuri tästä on kyse myös Arjen keskiössä -hankkeessa: meidän on luovuttava niistä vanhoista malleista jotka koskevat kehitysvammaisten asumista  ja otettava uutta tilalle, uusia näkökulmia, uusia ideoita, luotava uusia malleja, konsepteja. ”

Julkaistu 20.3.2013 klo 14.06, päivitetty 18.4.2017 klo 12.43