Avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

   

ARA myöntää vuonna 2019 avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan. Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeeseen (2018-2020). Hankkeeseen on varattu vuoden 2019 talousarviossa 1 M€:n siirtomääräraha, josta pääosa on tarkoitus käyttää avustuksiin.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kokeiluhankkeen osahankkeeseen ryhtyvät kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt sekä säätiöt ja järjestöt.

Mitä avustetaan?

Avustus kohdentuu paikallisen osahankkeen toimintaan, jolla luodaan malleja talousongelmaisten vuokralaisten auttamiseen. Osahankkeen tulee tähdätä yksityisissä ja ARA-vuokra-asunnoissa asuvien, taloudenhallinnan ongelmista kärsivien asukkaiden vuokravelkojen ja häätöjen vähentämiseen sekä kotitalouksien kannustamiseen muuttaa pysyvämmin talouden- ja elämänhallintaansa. Osahankkeissa käynnistetään ja vakiinnutetaan asunto- ja sosiaalitoimen, asumisneuvonnan sekä ennaltaehkäisevän ja jalkautuvan talousneuvonnan yhteistyö ja verkostot sekä otetaan käyttöön Takuusäätiön taloudenhallinnan välineitä.

Hankkeita on toivottavaa toteuttaa yhteistyössä vuokrataloyhteisöjen ja järjestötoimijoiden kanssa.

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika on 1.8.2019-30.9.2019. Avustuksen määrä on enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Jo käynnissä olevat hankkeet ovat avustushaussa etusijalla.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 58.

Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetään kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.ara (at) ara.fi 
tai postitse osoitteella ”Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti”.

Hakemusten on oltava perillä ARAssa viimeistään 30.9.2019 klo 16.15 mennessä.

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen saajalle on myönnetty muuta avustusta samoihin kustannuksiin. Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Jos tarkoitukseen osoitetaan määrärahaa seuraavien vuosien valtion talousarvioissa, avustusta on haettava kunakin vuonna erikseen.

Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksua haetaan lomakkeella ARA 58a.

Maksatusohjeeseen on suositeltavaa tutustua jo avustusta hakiessa. Vuonna 2019 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2020 mennessä

HAKULOMAKE ARA 58

Avustushakemus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

Avustuksella tuetaan kuntien, kuntayhtymien, yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen, säätiöiden ja järjestöjen paikallista toimintaa, jolla luodaan malleja talousongelmaisten vuokralaisten auttamiseen. Lue lisää

Maksatusvaihe (lomake ARA 58a)

Maksatushakemus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoiminnan avustukselle

Lomakkeella haetaan maksatusta vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan myönnetylle avustukselle. Lue lisää

Julkaistu 19.1.2018 klo 13.40, päivitetty 23.5.2019 klo 9.47