Usein kysyttyä toimenpiteistä

Olemme jaotelleet kysymykset ja vastaukset aihepiireittäin. Tältä sivulta löydät avustettaviin toimenpiteisiin liittyvät kysymykset ja vastaukset.

Siirry Usein kysyttyjen kysymysten pääsivulle

Saat vastaukset näkyville oleviin kysymyksiin esiin napauttamalla kysymystä.

Esimerkiksi maalämpökaivot on porattu 2019, mutta laitteisto asennetaan 2020.

Vastaus:

Ei. Avustus kohdistuu aina toimenpiteeseen, joka sisältää kaikki työt ja tarvittavat materiaalit. Toimenpidettä ei voi pilkkoa osiin avustuksen saamiseksi osatoimenpiteeseen.

Esimerkiksi maalämpöjärjestelmän toimitus sisältää maalämpökaivon poraamisen tai muun lämmönlähteen valmistelun ja tarvittavan lämpöpumppulaitteiston asennuksen sekä käyttökuntoon saattamisen. Purkutyöt pitävät sisällään työsuoritteen ja materiaalien normaalin jälleenkäsittelyn.

Entä lasketaanko näiden yhteisvaikutusprosentti?
Jos ja kun toimenpiteet tehdään eri aikaan, miten toimitaan energia‐avustuksen suhteen?

Vastaus:

Avustusta voi hakea kerran ja hakemus voi sisältää useita, eri aikaan toteutettavia toimenpiteitä.

E-lukulaskelman tekijä huomioi eri toimenpiteiden vaikutukset laskelmaa tehdessään. Toimenpiteiden vaikutus asuinrakennuksen E-lukuun todennetaan energiatodistuksella, siinä vaiheessa, kun avustus haetaan maksuun.

Avustettava osuus vaihtelee toimenpiteittäin. Toimenpidekohtaiset avustusosuudet on kerrottu toimenpidelistassa: Siirry Avustettavat korjaukset-sivulle

Avustuspäätös on voimassa päätösvuoden sekä kaksi seuraavaa vuotta. Avustuksen maksua haetaan yhdessä erässä kaikkien toimenpiteiden valmistumisen jälkeen, viimeistään viimeisenä maksuvuonna 31.10. mennessä, jolloin kaikki kustannukset on oltava maksettuna kokonaisuudessaan.

A)
Jos yhtä tai useampaa rakennusta palvelee lämpökeskus, josta lämpö jaetaan rakennuksiin ja lämpökeskus on rakennukset omistavien taloyhtiöiden omistuksessa, niin onko tämä kaukolämpöä?

Vastaus:

Jos lämpökeskus on taloyhtiöiden suorassa omistuksessa, katsotaan, että kysymyksessä on primäärienergia, ei kaukolämpö.

B)
Jos yhtä tai useampaa rakennusta palvelee yhteinen lämpökeskus, joka on omana yhtiönä ja energia ostetaan siltä, niin onko tämä kaukolämpöä?

Vastaus:

Jos energia ostetaan ja lämpölaitos on erillisen yhtiön omistuksessa niin kyseessä on kaukolämpö.

C)

Avustetaanko kaukolämpöön liittyviä liittymiskustannuksia?

Vastaus:

Kaukolämpöön liittymisestä aiheutuvat kustannukset voivat olla avustettavia kustannuksia, jos muut avustettavuuden ehdot täyttyvät. Kyseeseen voivat tulla lämmönjakokeskuksen uusiminen asennuksineen, liittymismaksu ja kaukolämmön hyödyntämiseen käytettävät laitteistot tarvittavine putkivetoineen.

Esimerkiksi jos ostaa käytetyn maalämpöpumpun ja käytetyt vesipatterit?

Vastaus:

ARA korostaa hyvän suunnittelun ja oikeiden laitemitoitusten sekä laitteiden tarkoituksenmukaisen teknisen käyttöiän huomioimisen merkitystä. Kierrätettyjen laitteiden käyttämiseen ei kuitenkaan ole estettä. Käytetyn järjestelmän kaikkine osineen on oltava ammattilaisen asentama ja lakien- ja asetusten mukaisesti toteutettu.

Vastaus:

Kyllä, jos yläpohjan U-arvo alenee vähintään asetuksen (4/13) 4 §:n edellyttämälle tasolle.

Esimerkiksi yläpohjan lisälämmöneristäminen esimerkiksi puhallusvillalla on avustettava toimenpide, joka kuuluu toimenpideluokkaan ”Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä”.

Toimenpiteen kustannuksista avustuksen laskentaan hyväksytään 50 %:ia, siten mahdollinen avustettava osuus on 25 %:ia.

Siirry Avustettavien korjausten listaan

Lataa ympäristöministeriön asetus 4/13 (ym.fi, PDF)

Avustus laskettaisiin aurinkosähköjärjestelmän ostolaskuista. Omistajalla on tietenkin sähköalan pätevyys ja urakointioikeudet.

Vastaus:

Kyllä. Jos hakija tekee toimenpiteen työsuoritteesta osan tai kokonaan on toimitettava ulkopuolisen asiantuntijan selvitys siitä, että toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti. Selvityksestä on ilmettävä, että avustettavaksi haettavat materiaalimäärät vastaavat tehtyjä toimenpiteitä.

Asiantuntijaksi kelpaa esimerkiksi vastaavan työnjohtajan tai kyseisen alan suunnittelijan pätevyyden omaava henkilö. Hakijalla on oltava suoritettavaan toimenpiteeseen tarvittava koulutus, ammatillinen osaaminen sekä mahdolliset luvat ja pätevyydet. Koulutus, osaaminen ja pätevyydet osoitetaan hakemuksen liitteenä toimitettavilla todistuksilla.

Vastaus:

Ei. Energia-avustusta voidaan myöntää vain asuinhuoneistojen osuudelle. Rakennuksen sisällä sijaitsevia tai rakennukseen rakenteellisesti liittyvien moottoriajoneuvosuojien (eli autotallien tai -hallien) pinta-alat eivät sisälly rakennuksen lämmitettyyn nettoalaan energiatodistuksen laadinnassa.

Jos toimenpiteet kohdistuvat myös moottoriajoneuvosuojaan, on toimenpidekustannukset eriteltävä asuinkäytössä olevista tiloista. Moottoriajoneuvosuojien osuutta ei avusteta. Kustannukset on jaettava lämmitettyjen nettopinta-alojen suhteessa, jos muuta tarkempaa tarjouksiin tai muihin asiakirjoihin perustuvaa tietoa ei ole.

Vastaus:

Toimenpideluokkaan ”Öljylämmityksestä luopuminen” hyväksytään kaikki fossiilisesta polttoaineesta lämmitysmuotona luopuminen eli muun muassa öljy, kivihiili, turve ja maakaasu.

Öljylämmityksestä luopumiseen katsotaan kuuluvaksi kaikki öljylämmitysjärjestelmän muutokseen liittyvät kustannukset, kuten säiliön ja laitteiston purku sekä uuden päälämmitysmuodon laitteistot asennuksineen.

Toimenpiteen kustannuksista avustuksen laskentaan hyväksytään 100 % ja siten mahdollinen avustettava osuus on 50 % toimenpiteen kokonaiskustannuksista.

Jos öljylämmityslaitteisto jää asuinrakennukseen täydennyslaitteistoksi tai varalle, sen täytyy näkyä korjaustoimenpiteiden jälkeisellä energiatehokkuuslaskelmalla. E-lukulaskennassa fossiilisen polttoaineen energiamuotokerroin on 1,0.

Jos öljylämmitys (tai muu fossiilinen polttoaine) näkyy lopputilanteen energiatehokkuuslaskelmilla, kyseessä ei ole öljylämmityksestä luopuminen. Tällöin toimenpiteen avustusprosentti riippuu tehtävästä korjaustoimenpiteestä.

Esimerkiksi jos asuinrakennukseen asennetaan uudeksi päälämmönlähteeksi ilma-vesilämpöpumppu ja öljylämmitys jää täydentäväksi lämmönlähteeksi, avustettava toimenpideluokka on "Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät", jolloin kustannuksista huomioidaan avustuksen laskennassa 50 % ja mahdollinen avustus on 25 %.

Julkaistu 9.7.2021 klo 14.49, päivitetty 9.7.2021 klo 14.48